Đề thi giữa kì 1 Toán 6 sách Cánh Diều - Đề 5 Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 6

Nội dung Tải về
  • 14 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán sách Cánh Diều - Đề số 5 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt kết quả cao.

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề số 5

A. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh Diều Đề 5

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 7 là:

A. {x ∈ N*| x ≤ 7}

B. {x ∈ N| x ≤ 7}

C. {x ∈ N*| x < 7}

D. {x ∈ N| x < 7}

Câu 2: Số phần tử của tập hợp B = {0; 2; 4; 6; …; 98; 100} là:

A. 101 phần tử

B. 50 phần tử

C. 51 phần tử

D. 100 phần tử

Câu 3: Một tàu hỏa chở 700 hành khách. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Cần ít nhất bao nhiêu toa để chở hết số khách?

A. 5 toa

B. 6 toa

C. 7 toa

D. 8 toa

Câu 4: Trong các số 274; 180; 183; 195. Số không chia hết cho 3 là:

A. 180

B. 274

C. 195

D. 183

Câu 5: Phép tính nào dưới đây là đúng?

A. x9 : x5 = x3

B. x8 . x3 = x24

C. x2 . x4 = x6

D. x7 : x1 = x7

Câu 6: Tập hợp ước chung của 12, 16 và 36 là:

A. ƯC(12, 16, 36) = {1; 2; 4}

B. ƯC(12, 16, 36) = {1; 2; 4; 5}

C. ƯC(12, 16, 36) = {1; 2; 3; 4}

D. ƯC(12, 16, 36) = {1; 2; 4; 8; 9}

Câu 7: Cho hình chữ nhật ABCD, tìm phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây:

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 5

A. AB = CD

B. AB = BC

C. AB = AD

D. AB = BC = 1

Câu 8: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 5

A. 3 hình

B. 4 hình

C. 5 hình

D. 6 hình

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 9 (2,0 điểm): Thực hiện phép tính:

a) 27.75 + 25.27 – 1500

b) 15 – 25.8 : (100.2)

c) 2.52 + 3: 70000 – 54: 33

d) (52021 – 52020) : 52020

Câu 10 (1,0 điểm): Tìm x, biết:

a) 96 – 3(x + 1) = 42

b) 5x – 52 = 10

Câu 11 (2,0 điểm): Cho hình vẽ dưới đây, biết diện tích hình chữ nhật bằng 3500cm2. Tính diện tích phần được tô màu trong hình vẽ.

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 5

Câu 12 (1,0 điểm): Tính các tổng sau:

a) S = 4 + 7 + 10 + 13 + … + 2014 + 2017 + 2020

b) S = 10 + 12 + 14 +……….+ 96 + 98 + 100

B. Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 Đề 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: B

Câu 5: C

Câu 6: A

Câu 7: A

Câu 8: C

II. Phần tự luận

Câu 9: Thực hiện phép tính:

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 1500

= 27 . (75 + 25) – 1500

= 27 . 100 – 1500

= 2700 – 1500

= 1200

b) 15 – 25 . 8 : (100 . 2)

= 15 – 25 . 8 : 50

= 15 – 200 : 50

= 15 – 4

= 11

c) 2 . 52 + 3 : 70000 – 54 : 33

= 2 . 25 + 3 : 1 – 54 : 27

= 50 + 3 – 2

= 53 – 2 = 51

d) (52021 – 52020) : 52020

= 52021 : 52020 – 52020 : 52020

= 5 – 1 = 4

Câu 10: Tìm x, biết:

a) 96 – 3(x + 1) = 42

3(x + 1) = 96 – 42

3(x + 1) = 54

x + 1 = 54 : 3

x + 1 = 18

x = 18 – 1 = 17

b) 5x – 52 = 10

5x – 25 = 10

5x = 10 + 25

5x = 35

x = 35 : 5

x = 7

Câu 11: Cho hình vẽ dưới đây, biết diện tích hình chữ nhật bằng 3500 cm2. Tính diện tích phần được tô màu trong hình vẽ.

Bài giải

Độ dài cạnh AD là: 5 + 30 = 35 cm

Độ dài cạnh DC là: 3500 : 35 = 100 cm

Diện tích tam giác EDC là: 30.100 : 2 = 1500 cm2

Diện tích phần tô màu là: 3500 – 1500 = 2000 cm2

Câu 12: Tính các tổng sau:

a) S = 4 + 7 + 10 + 13 + … + 2014 + 2017 + 2020

b) S = 10 + 12 + 14 +……….+ 96 + 98 + 100

Lời giải:

a) Số các số hạng là: (2020 – 4) : 3 + 1 = 673 số

Tổng bằng: (2020 + 4) . 673 : 2 = 681076

b) Số các số hạng là: (100 – 10) : 2 + 1 = 46

Tổng bằng: (100 + 10) . 46 : 2 = 2530

----> Đề thi cùng bộ sách Cánh Diều:

Đề thi bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 bộ sách Chân trời sáng tạo:

---------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 6 sách Cánh Diều trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Một số tài liệu ôn thi giữa học kì 1 toán lớp 6 sách Cánh Diều:

  • 13.619 lượt xem
Chia sẻ bởi:
Liên kết tải về
Tìm thêm: Toán lớp 6
Sắp xếp theo