Đáp án Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 6 (sách mới) năm học 2021 - 2022 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều lớp 6

Nội dung Tải về
  • 9 Đánh giá

Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 6 (có đáp án)

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều được sưu tầm và biên soạn đáp án bởi GiaiToan.com bao gồm tổng hợp các dạng Toán và các dạng bài tập kèm theo trong chương trình học giữa học kì 1 lớp 6 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao.

Đề thi 3 bộ sách mới môn Toán mới nhất

Toàn bộ File tài liệu chi tiết tại file tải về. Các em học sinh nhấn vào đường link sau đây để tải trọn bộ đề cương và đáp án: Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Đáp án đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán lớp 6

I. Đại số

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

C

11

C

21

A

31

C

41

B

51

C

61

B

2

D

12

C

22

D

32

A

42

A

52

A

62

C

3

D

13

D

23

X

33

X

43

B

53

B

63

D

4

A

14

D

24

B

34

A

44

D

54

B

64

B

5

A

15

D

25

D

35

A

45

A

55

C

65

D

6

A

16

X

26

A

36

B

46

C

56

X

66

A

7

C

17

X

27

B

37

A

47

B

57

C

67

X

8

A

18

C

28

A

38

D

48

A

58

X

68

C

9

A

19

B

29

B

39

B

49

D

59

X

69

D

10

A

20

C

30

D

40

C

50

C

60

A

70

D

Câu 16: A. Đúng B. Sai C. Sai D. Đúng

Câu 17: A. Đúng B. Đúng C. Đúng C. Sai

Câu 23: {6^2} + {8^2} = 36 + 64 = 100 = {10^2}

Câu 32: 2 đáp án A và D đều đúng.

Câu 56: Không có đáp án đúng

\begin{matrix}
  \left( {{3^4}.57 + {9^2}.21} \right):{3^5} \hfill \\
   = \left[ {{3^4}.57 + {{\left( {{3^2}} \right)}^2}.21} \right]:{3^5} \hfill \\
   = \left( {{3^4}.57 + {3^4}.21} \right):{3^5} \hfill \\
   = {3^4}.\left( {57 + 21} \right):{3^5} \hfill \\
   = {3^4}.78:{3^5} \hfill \\
   = {3^4}.3.26:{2^5} = {3^5}.26:{3^5} = 26 \hfill \\ 
\end{matrix}

Câu 58: Đề sai

Câu 59: Không có đáp án đúng

Câu 67: Không có đáp án đúng. Bởi vì số chia hết cho 9 sẽ chia hết cho 3.

II. Hình học

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

C

11

A

21

C

2

X

12

A

22

A

3

C

13

B

23

B

4

B

14

A

24

A

5

D

15

A

25

C

6

C

16

A

26

C

7

C

17

A

27

A

8

A

18

C

28

C

9

D

19

D

29

D

10

A

20

A

30

C

Câu 2: Không có hình vẽ

Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán lớp 6

A – LÝ THUYẾT

I. ĐAI SỐ

1. Chủ đề: Tập hợp, phần tử, tập hợp số tự nhiên

2. Chủ đề: Cách ghi số tự nhiên, số La mã

3. Chủ đề: Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia

4. Chủ đề: Lũy thừa và số mũ tự nhiên

5. Chủ đề: Phép chia hết

6. Chủ đề: Ước và bội; UCLN và BCNN

II. HÌNH HỌC

1. Chủ đề: Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều

2. Chủ đề: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân

B – BÀI TẬP

I. ĐẠI SỐ

Câu 1: Cho các cách viết sau A = {a, b, c, d}; B = {9, 13, 45}; C = {1; 2; 3}. Có bao nhiêu tập hợp được viết đúng?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 2: Cách viết tập hợp nào sau đây là đúng?

A. A = [0 , 1, 2, 3]

B . A = (0, 1, 2, 3)

C. A = 1 , 2 , 3

D . A = { 0; 1; 2; 3}

Câu 3: Cho M = {a, 5, b, c }. Khẳng định sai là:

A. 5 ∈ M

B. a ∈ M

C. d ∉ M

D. c ∉ M

Câu 4: Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10

A. A = { 6; 7; 8; 9}

B. A = { 5; 6; 7; 8; 9}

C. A = { 6; 7; 8; 9; 10}

D. A = { 6; 7; 8}

Câu 5: Cho tập hợp A = { 6; 7; 8; 9; 10}. Viết tập hợp bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. Chọn câu đúng

A. {x ∈ N | 6 ≤ x ≤ 10}

B. {x ∈ N | 6 < x ≤ 10}

C. {x ∈ N | 6 ≤ x < 10}

D. {x ∈ N | 6 ≥ x ≥ 10}

(Để xem trọn bộ đề cương, các em tải tài lệu về)

-------------

Nội dung đề cương ôn tập giữa học kì 1 lớp 6 bao gồm các dạng Toán: Số học và hình học với nội dung bám sát chương trình học là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 6. Các em học sinh rèn kỹ năng giải Toán lớp 6, các dạng bài tổng quát đến chi tiết.

Chia sẻ bởi: Bọ Cạp
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.973
  • Lượt xem: 16.297
  • Dung lượng: 525,2 KB
Tìm thêm: Toán lớp 6
Sắp xếp theo