1 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  \begin{array}{*{20}{l}}
{5\left( {{\rm{ }}x{\rm{ }} + {\rm{ }}2} \right)-{\rm{ }}x{\rm{ }}-{\rm{ }}2{\rm{ }} = 0}\\
{5\left( {{\rm{ }}x{\rm{ }} + {\rm{ }}2} \right)-\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}2} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}0}\\
\begin{array}{l}
\left( {5{\rm{ }}-{\rm{ }}x} \right)\left( {{\rm{ }}x{\rm{ }} + {\rm{ }}2} \right) = {\rm{ }}0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
5{\rm{ }}-{\rm{ }}x = 0\\
{\rm{ }}x{\rm{ }} + {\rm{ }}2 = {\rm{ }}0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 5\\
x = - 2
\end{array} \right.
\end{array}
\end{array}

  Vậy x = 5 hoặc x = -2

  Trả lời hay
  1 Trả lời 08/11/22
  Tìm thêm: Toán 8 Bài