Lê Thị Thùy Hỏi đáp Toán 9 Toán 9 Đề thi giữa kì 1 lớp 9

giúp mình bài 1 với 3 nha mọi người

Bài 1: Thực hiện phép tính

a) 2\sqrt {18} - \dfrac{1}{2}\sqrt {48} + 3\sqrt {\dfrac{1}{3}}
b) {\left( {\sqrt 3 + \sqrt 5 } \right)^2} - \sqrt {60}
c) \dfrac{{\sqrt 7 - \sqrt 3 }}{{\sqrt 7 + \sqrt 3 }} - \dfrac{{\sqrt 7 + \sqrt 3 }}{{\sqrt 7 - \sqrt 3 }}

Bài 3: Giải các phương trình sau:

a) \sqrt {2x - 5} = 3b) \sqrt {4{x^2} - 4x + 1} = 5
1
1 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Bài 1:

  a)

  \begin{array}{l}
2\sqrt {18} - \dfrac{1}{2}\sqrt {48} + 3\sqrt {\dfrac{1}{3}} \\
 = 2.3\sqrt 2 - \dfrac{1}{2}.4\sqrt 3 + 3.\dfrac{1}{{\sqrt 3 }}\\
 = 6\sqrt 2 - 2\sqrt 3 + 3.\frac{1}{{\sqrt 3 }}\\
 = 6\sqrt 2 - 2\sqrt 3 + \dfrac{3}{{\sqrt 3 }}\\
 = 6\sqrt 2 - 2\sqrt 3 + \dfrac{{3.\sqrt 3 }}{{\sqrt 3 .\sqrt 3 }}\\
 = 6\sqrt 2 - 2\sqrt 3 + \dfrac{{3.\sqrt 3 }}{3}\\
 = 6\sqrt 2 - 2\sqrt 3 + \sqrt 3 \\
 = 6\sqrt 2 - \sqrt 3 
\end{array}

  b)

  \begin{array}{l}
{\left( {\sqrt 3 + \sqrt 5 } \right)^2} - \sqrt {60} \\
 = 3 + 5 + 2\sqrt {15} - 2\sqrt {15} \\
 = 8
\end{array}

  c)

  \begin{array}{l}
\dfrac{{\sqrt 7 - \sqrt 3 }}{{\sqrt 7 + \sqrt 3 }} - \dfrac{{\sqrt 7 + \sqrt 3 }}{{\sqrt 7 - \sqrt 3 }}\\
 = \dfrac{{\left( {\sqrt 7 - \sqrt 3 } \right)\left( {\sqrt 7 - \sqrt 3 } \right)}}{{\left( {\sqrt 7 + \sqrt 3 } \right)\left( {\sqrt 7 - \sqrt 3 } \right)}} - \dfrac{{\left( {\sqrt 7 + \sqrt 3 } \right)\left( {\sqrt 7 + \sqrt 3 } \right)}}{{\left( {\sqrt 7 + \sqrt 3 } \right)\left( {\sqrt 7 - \sqrt 3 } \right)}}\\
 = \dfrac{{7 + 3 - 2\sqrt {21} - 7 - 3 - 2\sqrt {21} }}{4}\\
 = \dfrac{{ - 4\sqrt {21} }}{4} = - \sqrt {21} 
\end{array}

  Bài 3:

  a)

  \begin{array}{l}
\sqrt {2x - 5} = 3\left( {ĐK:\,\,2x - 5 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge \dfrac{5}{2}} \right)\\
 \Leftrightarrow {\left( {\sqrt {2x - 5} } \right)^2} = {3^2}\\
 \Leftrightarrow 2x - 5 = 9\\
 \Leftrightarrow 2x = 14\\
 \Leftrightarrow x = 7\,\,\left( {t/m} \right)
\end{array}

  Vậy phương trình có nghiệm x = 7

  b)

  \begin{array}{l}
\sqrt {4{x^2} - 4x + 1} = 5\\
 \Leftrightarrow \sqrt {{{\left( {2x - 1} \right)}^2}} = 5\,\,\,\,\,\,\,\left( {ĐK:{{\left( {2x - 1} \right)}^2} \ge 0\,\,\,\forall x} \right)\\
 \Leftrightarrow \left| {2x - 1} \right| = 5\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
2x - 1 = 5\\
2x - 1 = - 5
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
2x = 6\\
2x = - 4
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 3\\
x = - 2
\end{array} \right.
\end{array}

  Vậy phương trình có nghiệm x = 3 hoặc x = -2

  0 Trả lời 12/11/22