Tô Văn Khải

tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho chia 3 dư 2,chia 7 dư 6 và chia 25 dư

5

Hỏi bài

Xem thêm