Đề thi giữa kì 2 Toán 6 năm học 2021 – 2022 sách Cánh Diều Đề số 2 Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 6

Nội dung Tải về
  • 9 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề số 2 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 6 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt kết quả cao.

1. Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 sách Cánh Diều

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2021 – 2022 - Đề 2

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Chọn một phương án trả lời đúng của mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài.

Câu 1: Quy đồng mẫu số ba phân số \frac{7}{8};\frac{5}{{16}};\frac{{21}}{4} với mẫu số chung 80 ta được ba phân số nào sau đây?

A. \frac{{140}}{{80}};\frac{{100}}{{80}};\frac{{420}}{{80}}

B. \frac{{70}}{{80}};\frac{{50}}{{80}};\frac{{210}}{{80}}

C. \frac{{35}}{{80}};\frac{{25}}{{80}};\frac{{105}}{{80}}

D. \frac{{70}}{{80}};\frac{{25}}{{80}};\frac{{420}}{{80}}

Câu 2: Trong các số dưới đây, số x thỏa mãn \frac{x}{{13}} < \frac{5}{{26}} là số:

A. 2

B. 3

C.4

D. 5

Câu 3: Một lớp có 50 học sinh. Biết rằng khi tổng kết năm học \frac{2}{5} số học sinh của lớp đó đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Số học sinh đạt học sinh tiên tiến là:

A. 10

B. -12

C. 20

D. 15

Câu 4: Nếu điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A, B và:

A. PA = AB

B. AP > AB

C. AP = PB

D. PB = AB

Câu 5: Bạn Hùng gieo một con xúc xắc 20 lần liên tiếp thì thấy mặt 6 chấm xuất hiện 3 lần. Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm là:

A. \frac{6}{{20}}

B. \frac{3}{{20}}

C. \frac{3}{{10}}

D. \frac{6}{{23}}

Câu 6: Biểu đồ dưới đây nói về số chiếc áo bốn tổ công nhân may được trong một tháng.

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 năm học 2021 – 2022 sách Cánh Diều Đề số 2

Quan sát biểu đồ và cho biết tổ 2 may nhiều hơn tổ 4 bao nhiêu chiếc áo?

A. 180 chiếc áo

B. 140 chiếc áo

C. 75 chiếc áo

D. 105 chiếc áo

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a) \frac{3}{5} - \frac{{ - 7}}{{10}} - \frac{{13}}{{ - 20}}

b) \frac{7}{{12}} - \frac{{27}}{7}.\frac{1}{{18}}

c) \frac{6}{7} + \frac{5}{7}:5 - \frac{8}{9}

d) \frac{8}{{19}}.\frac{{15}}{7} - \frac{8}{{19}}.\frac{6}{7} - \frac{8}{{19}}.\frac{2}{7}

Câu 2: Tìm x biết:

a) x.\frac{{ - 3}}{4} = \frac{2}{5} + \frac{4}{5}

b) \frac{1}{5}x + \frac{4}{5}x + x = 20

c) \frac{{ - 6}}{7} - \frac{9}{{10}}x = \frac{{24}}{{35}}

Câu 3: Gieo một con xúc xắc 6 mặt 80 lần ta được kết quả như sau:

Mặt

1 chấm

2 chấm

3 chấm

4 chấm

5 chấm

6 chấm

Số lần xuất hiện

12

15

14

18

10

11

Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo mặt lẻ chấm?

Câu 4: Cho đoạn thẳng AC = 8cm. Trên tia AC lấy điểm M sao cho AM = 4cm

a) Trong ba điểm A, M, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng MC.

c) Trên tia đối của tia CM lấy điểm D sao cho CD = 1cm. Tính độ dài MD?

Câu 5: Tìm x biết \frac{{x - 10}}{{30}} + \frac{{x - 14}}{{43}} + \frac{{x - 5}}{{95}} + \frac{{x - 148}}{8} = 0

2. Đáp án đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 sách Cánh Diều

A. Đáp án phần trắc nghiệm (3 điểm)

1. D

2. A

3. C

4. C

5. B

6. A

B. Đáp án phần tự luận (7 điểm)

Câu 1:

a) \frac{3}{5} - \frac{{ - 7}}{{10}} - \frac{{13}}{{ - 20}} = \frac{{39}}{{20}}

b) \frac{7}{{12}} - \frac{{27}}{7}.\frac{1}{{18}} = \frac{{31}}{{64}}

c) \frac{6}{7} + \frac{5}{7}:5 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}

d) \frac{8}{{19}}.\frac{{15}}{7} - \frac{8}{{19}}.\frac{6}{7} - \frac{8}{{19}}.\frac{2}{7} = \frac{8}{{19}}\left( {\frac{{15}}{7} - \frac{6}{7} - \frac{2}{7}} \right) = \frac{8}{{19}}

Câu 2:

a) x.\frac{{ - 3}}{4} = \frac{2}{5} + \frac{4}{5}

\begin{matrix}
  x.\dfrac{{ - 3}}{4} = \dfrac{6}{5} \hfill \\
  x = \dfrac{6}{5}:\dfrac{{ - 3}}{4} =  - \dfrac{8}{5} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = -8/5

b) \frac{1}{5}x + \frac{4}{5}x + x = 20

\begin{matrix}
  x\left( {\dfrac{1}{5} + \dfrac{4}{5} + 1} \right) = 20 \hfill \\
  2x = 20 \hfill \\
  x = 20:2 = 10 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 10

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

3. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Cánh Diều

4. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Kết nối tri thức

5. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo

-------------------------------------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 2 lớp 6 sách Cánh Diều - Đề 2 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

  • 9.410 lượt xem
Chia sẻ bởi: Su kem
Sắp xếp theo