Đề thi giữa kì 2 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức Đề số 1 Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 6

Nội dung Tải về
  • 115 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề số 1 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 6 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt kết quả cao.

Nếu bạn đang tìm đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán sách Kết nối tri thức, mời các bạn tham khảo vào bài viết sau:

MỚI NHẤT

1. Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2021 – 2022 - Đề 1

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn một phương án trả lời đúng của mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài.

Câu 1: Trong các cách viết dưới đây, cách viết nào cho ta phân số?

A. \frac{3}{0}

B. \frac{{0,25}}{3}

C. \frac{4}{7}

D. \frac{{1,25}}{{2,7}}

Câu 2: Hai phân số \frac{a}{b}\frac{c}{d} (với a, b, c, d là các số nguyên khác 0) gọi là bằng nhau nếu:

A. a.c = b.d

B. a.d = b.c

C. a.b = c.d

D. a:d = b:c

Câu 3: Phân số nào sau đây bằng phân số \frac{{ - 3}}{5}?

A. \frac{{ - 9}}{{15}}

B. \frac{5}{{15}}

C. - \frac{3}{{10}}

D. - \frac{{10}}{5}

Câu 4: Cho hai điểm A và B thuộc tia Ot và OA = 4cm, OB = 8cm thì:

A. A là trung điểm của đoạn thẳng OB

B. O là trung điểm của đoạn thẳng AB

C. B là trung điểm của đoạn thẳng OA

D. Không có đoạn thẳng nào có trung điểm

Câu 5: Dãy phân số sắp xếp theo thứ tự từ tăng dần là:

A. \frac{1}{2};\frac{1}{4};\frac{1}{6};\frac{1}{5}

B. \frac{1}{6};\frac{1}{5};\frac{1}{4};\frac{1}{2}

C. \frac{1}{2};\frac{1}{6};\frac{1}{5};\frac{1}{4}

D. \frac{1}{2};\frac{1}{4};\frac{1}{5};\frac{1}{6}

Câu 6: Phân số thập phân \frac{{ - 8}}{{10000}} được viết dưới dạng số thập phân là:

A. -0,8

B.-0,08

C. -0,008

D.

Câu 7: Sắp xếp các số thập phân 7,32; -15, 7; -0,9; 6,29 theo thứ tự giảm dần.

A. 7,32; 6,29; -0,9; -15, 7

B. 7,32; 6,29 -15, 7; -0,9

C. -15, 7; 7,32; 6,29; -0,9

D. -0,9; -15, 7; 6,29; 7,32

Câu 8: Cho hai điểm A nằm giữa hai điểm B và C. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng AB = 4cm. Độ dài đoạn thẳng AC gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AI. Tính độ dài đoạn thẳng BC.

A. BC = 2cm

B. BC = 4cm

C. BC = 10cm

D. BC = 8cm

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a) \left( {\frac{7}{{16}} + \frac{{ - 1}}{8} + \frac{9}{{32}}} \right):\frac{5}{4}

b) 10\frac{2}{9} + 2\frac{3}{5} - 6\frac{2}{9}

c) 30\%  - 2\frac{2}{5} + 0,2.\frac{1}{2}

d) \frac{{ - 25}}{{30}}.\frac{{37}}{{44}} + \frac{{ - 25}}{{30}}.\frac{{13}}{{44}} + \frac{{ - 25}}{{30}}.\frac{{ - 6}}{{44}}

Câu 2: Tìm x biết:

a) \frac{{ - 3}}{5} - x = \frac{1}{2}

b) 3x - \frac{5}{6} = \frac{{ - 14}}{{21}}:\frac{2}{7}

c) \frac{1}{3}.\left( {3x - 2} \right) + 25\%  =  - \frac{9}{6}

Câu 3:

1) Trong 40kg nước biển có 2kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển?

2) Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở 3 thửa ruộng đầu lần lượt bằng \dfrac{1}{4}; 0,4; 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa. Tính số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ tư?

Câu 4: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm.

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c) Gọi H là trung điểm của OA. Tính độ dài đoạn thẳng HB.

Câu 5: Chứng minh rằng A = \frac{1}{{{2^2}}} + \frac{1}{{{3^2}}} + \frac{1}{{{4^2}}} + ... + \frac{1}{{{{10}^2}}} < 1

2. Đáp án đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. C

2. B

3. A

4. A

5. B

6. D

7. A

8. C

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:

a) \left( {\frac{7}{{16}} + \frac{{ - 1}}{8} + \frac{9}{{32}}} \right):\frac{5}{4} = \frac{{19}}{{32}}:\frac{5}{4} = \frac{{19}}{{32}}.\frac{4}{5} = \frac{{19}}{{40}}

b) 10\frac{2}{9} + 2\frac{3}{5} - 6\frac{2}{9} = \left( {10\frac{2}{9} - 6\frac{2}{9}} \right) + 2\frac{3}{5} = 4 + \frac{{13}}{5} = \frac{{33}}{5}

c) 30\%  - 2\frac{2}{5} + 0,2.\frac{1}{2} = \frac{3}{{10}} - \frac{{12}}{5} + \frac{2}{{10}}.\frac{1}{2} = \frac{1}{5} - \frac{{12}}{5} =  - \frac{{11}}{5}

d) \frac{{ - 25}}{{30}}.\frac{{37}}{{44}} + \frac{{ - 25}}{{30}}.\frac{{13}}{{44}} + \frac{{ - 25}}{{30}}.\frac{{ - 6}}{{44}}

\begin{matrix}
   = \dfrac{{ - 25}}{{30}}.\left( {\dfrac{{37}}{{44}} + \dfrac{{13}}{{44}} + \dfrac{{ - 6}}{{44}}} \right) \hfill \\
   = \dfrac{{ - 25}}{{30}}.\dfrac{{44}}{{44}} = \dfrac{{ - 25}}{{30}} \hfill \\ 
\end{matrix}

(Còn tiếp)

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

3. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Kết nối tri thức

4. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo

5. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Cánh Diều

6. Đề thi cuối kì 2 lớp 6

------------------------------------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 2 lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 1 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

  • 89.194 lượt xem
Chia sẻ bởi: Ma Kết
Sắp xếp theo