Hải Phạm Minh

Hiện nay tuổi của con bằng 1/4 tuổi bố

. Hai năm trước đây tổng số tuổi của hai bô con là 56 tuổi. Tính số tuổi mỗi người hiện nay

1
1 Câu trả lời
 • Captain
  Captain

  Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là:

  56 + 4 = 60 (tuổi)

  Tổng số phần bằng nhau là:

  1 + 4 = 5

  Giá trị của một phần là:

  60 : 5 = 12

  Hiện nay tuổi bố là:

  12 x 4 = 48 (tuổi)

  Hiện nay tuổi con là:

  12 x 1 = 12 (tuổi)

  Đáp số: bố 48 tuổi, con 12 tuổi

  Trả lời hay
  6 Trả lời 08:00 22/06