Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021 Đề số 2 Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Nội dung Tải về
 • 40 Đánh giá

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 2 được giaitoan.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học Toán lớp 7 giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, giaitoan.com mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi cuối kì 1 Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 2

Bản quyền thuộc về GiaiToan.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1: Kết quả của phép tính \frac{{{8}^{3}}}{{{2}^{3}}} là:

A. 43B. 42
C. 24D. 25

Câu 2: Kết quả nào đúng khi làm tròn số 1,362523524 đến chữ số thập phân thứ 3?

A. 1, 362B. 1, 363
C. 1, 36D. 1, 3625

Câu 3: Cho tỉ lệ thức \frac{x}{-3}=\frac{8}{6}. Giá trị của x bằng bao nhiêu?

A. -12C. -4
B. -18D. -8

Câu 4: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây.

Cho tam giác ABC có:

A. \widehat{A}+\widehat{B}={{90}^{0}}B. \widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}={{180}^{0}}
C. \widehat{A}+\widehat{C}={{180}^{0}}D. \widehat{C}+\widehat{B}={{150}^{0}}

Câu 5: Nếu \left| a \right|=\frac{1}{5} thì

A. a=\frac{1}{5}B. a=-\frac{1}{5}
C. a=\pm \frac{1}{5}D. a=0

Câu 6: Cho tam giác ABC và tam giác MNP có BC = PN, \widehat{ACB}=\widehat{MPN}. Cần thêm điều kiện nào sau đây để ∆ ABC = ∆ MNP theo trường hợp cạnh – góc – cạnh?

A. MN = ABB. \widehat{ABC}=\widehat{MNP}
C. \widehat{BAC}=\widehat{NMP}D. AC = MP

Câu 7: Nếu a ⊥ b, b ⊥ c thì

A. a // cB. a ⊥ c
C. a // bD. c // b

Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nếu a ⊥ d, b ⊥ d thì a // b

B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng d thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

C. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Nếu a vuông góc với đường thẳng c thì b cũng vuông góc với đường thẳng c.

D. Nếu a ⊥ b, b ⊥ c thì a ⊥ c

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

a. \left( 2x-\frac{1}{2} \right):\frac{3}{4}=\frac{7}{12}b. |2x - 1| + 5 = 8
c. c. {{\left( \frac{1}{4}-\frac{3}{2}x \right)}^{2}}=\frac{16}{9}

Câu 2: Ba lớp 7A, 7B, 7C có tất cả 260 học sinh tham gia trồng cây. Biết rằng số cây các lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt tỉ lệ 2 : 3 : 4. Biết số cây mỗi lớp trồng được là như nhau. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tham gia trồng cây?

Câu 3: Cho tam giác ABC có AB = AC. Kẻ BM vuông góc với AC, CN vuông góc với AB. Gọi D là giao điểm của BM và CN. Chứng minh rằng:

a. MB = NC

b. MD = ND

c. Gọi E là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ba điểm A, D, E thẳng hàng,

Câu 4: Tính giá trị của biểu thức P=\frac{3}{1.3}+\frac{3}{3.5}+\frac{3}{5.7}+...+\frac{3}{47.49}

Đáp án Đề thi cuối kì 1 Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 2

Đáp án trắc nghiệm

1. A2.B3.C4.B
5.C6.D7.A8.D

Đáp án tự luận

Câu 1:

\begin{align}

& a,\left( 2x-\frac{1}{2} \right):\frac{3}{4}=\frac{7}{12} \\

& 2x-\frac{1}{2}=\frac{7}{12}.\frac{3}{4} \\

& 2x-\frac{1}{2}=\frac{7}{16} \\

& 2x=\frac{7}{16}+\frac{1}{2} \\

& 2x=\frac{15}{16} \\

& x=\frac{15}{16}:2=\frac{15}{32} \\

\end{align}

Vậy x=\frac{15}{16}

b. |2x - 1| + 5 = 8

|2x - 1| = 3

TH1: 2x - 1 = 3 => 2x = 4 => x = 2

TH2: 2x - 1 = -3 => 2x = -2 => x = -1

Vậy x = 2 hoặc x = -1

c. {{\left( \frac{1}{4}-\frac{3}{2}x \right)}^{2}}=\frac{16}{9}\Rightarrow {{\left( \frac{1}{4}-\frac{3}{2}x \right)}^{2}}={{\left( \frac{4}{3} \right)}^{2}}

TH1: \frac{1}{4}-\frac{3}{2}x=\frac{4}{3}

\begin{align}

& \frac{3}{2}x=\frac{1}{4}-\frac{4}{3} \\

& \frac{3}{2}x=\frac{-13}{12} \\

& x=\frac{-13}{12}:\frac{3}{2}=\frac{-13}{18} \\

\end{align}

TH2: \frac{1}{4}-\frac{3}{2}x=-\frac{4}{3}

\begin{align}

& \frac{3}{2}x=\frac{1}{4}+\frac{4}{3} \\

& \frac{3}{2}x=\frac{19}{12} \\

& x=\frac{19}{12}:\frac{3}{2}=\frac{19}{18} \\

\end{align}
Vậy x=\frac{-13}{18} hoặc x=\frac{19}{18}

Câu 2:

Gọi số học sinh tham gia trồng cây của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là: x, y, z, \left( {x,y,z \in {\mathbb{N}^*}} \right)

Theo bài ra ta có:

Tổng số học sinh của ba lớp là 260 học sinh \Rightarrow x + y + z = 260 (1)

Số cây mỗi lớp trồng được là bằng nhau và tỉ lệ 2 : 3 : 4 \Rightarrow 2x = 3y = 4z (2)

Ta lại có BCNN(2, 3, 4) = 12 (3)

Từ (2) và (3) ta có:

\Rightarrow \frac{{2x}}{{12}} = \frac{{3y}}{{12}} = \frac{{4z}}{{12}} \Rightarrow \frac{x}{6} = \frac{y}{4} = \frac{z}{3} = \frac{{x + y + z}}{{13}}(4)

Từ (1) và (4) ta có:

\begin{matrix}
 \dfrac{x}{6} = \dfrac{y}{4} = \dfrac{z}{3} = \dfrac{{x + y + z}}{{13}} = \dfrac{{260}}{{13}} = 20 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{x}{6} = 20 \Rightarrow x = 20.6 = 120 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{y}{4} = 20 \Rightarrow y = 20.4 = 80 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{z}{3} = 20 \Rightarrow z = 3.20 = 60 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy số học sinh lớp 7A tham gia là 120 học sinh, số học sinh lớp 7B tham gia là 80 học sinh, số học sinh lớp 7C tham gia là 60 học sinh.

Câu 3:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021 Đề số 2

a) Xét tam giác ABM và tam giác CAN có:

\widehat {ANC} = \widehat {AMB} = {90^0}\left( {gt} \right)

\widehat A chung

AB = AC (gt)

\begin{matrix}
  \Rightarrow \Delta ABM = \Delta ACN\left( {g - c - g} \right) \hfill \\
  \Rightarrow MB = NC \hfill \\ 
\end{matrix}

a) Ta có: \Delta ABM = \Delta ACN(cmt) \Rightarrow AN = AM

Xét tam giác AND và tam giác AMD có:

\widehat {AND} = \widehat {AMD} = {90^0}\left( {gt} \right)

AD chung

AN = AM

\begin{matrix}
  \Rightarrow \Delta AMD = \Delta AND\left( {c - g - c} \right) \hfill \\
  \Rightarrow MD = ND \hfill \\ 
\end{matrix}

c) Gọi giao điểm của AD và BC là H ta có (tính chất đường cao)

Ta có \Delta AMD = \Delta AND\left( {cmt} \right) \Rightarrow \widehat {MAD} = \widehat {NAD}

Xét tam giác AHB và tam giác AHC có:

AH là cạnh chung

\widehat {MAD} = \widehat {NAD}

AB = AC

\begin{matrix}
  \Rightarrow \Delta AHB = \Delta AHC\left( {c - g - c} \right) \hfill \\
  \Rightarrow BH = HC \hfill \\ 
\end{matrix}

H là trung điểm của BC

Mặt khác theo đề bài có E là trung điểm của BC

Vậy H trùng E

Do A, D, H thẳng hàng suy ra A, D, E thẳng hàng.

Câu 4:

\begin{matrix}
 P = \dfrac{3}{{1.3}} + \dfrac{3}{{3.5}} + \dfrac{3}{{5.7}} + ... + \dfrac{3}{{47.49}} \hfill \\
 P = \dfrac{2}{2}\left( {\dfrac{3}{{1.3}} + \dfrac{3}{{3.5}} + \dfrac{3}{{5.7}} + ... + \dfrac{3}{{47.49}}} \right) \hfill \\
 P = \dfrac{3}{2}\left( {\dfrac{2}{{1.3}} + \dfrac{2}{{3.5}} + \dfrac{2}{{5.7}} + ... + \dfrac{2}{{47.49}}} \right) \hfill \\
 P = \dfrac{3}{2}\left( {\dfrac{1}{1} - \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{5} + ... + \frac{1}{{47}} - \dfrac{1}{{49}}} \right) \hfill \\
 P = \dfrac{3}{2}\left( {1 - \dfrac{1}{{49}}} \right) = \dfrac{3}{2}.\dfrac{{48}}{{49}} = \dfrac{{72}}{{49}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

--------------------------

Đề thi mới nhất năm 2021 - 2022

Tài liệu liên quan:

-------------------------------------------------

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 7 năm học 2020 - 2021 Đề 2 giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra giaitoan.com mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 7, Tiếng anh lớp 7, Vật lí lớp 7, Ngữ văn lớp 7,...Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 7 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

 • 12.320 lượt xem
Chia sẻ bởi: Kim Ngưu
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo