Đề thi giữa kì 1 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề số 1 Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7

Nội dung Tải về
 • 48 Đánh giá

Đề thi giữa học kì môn Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 - Đề 1 được giaitoan.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Để tải đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi Toán lớp 7 giữa học kì 1

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán

Bản quyền thuộc về GiaiToan

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh vào chữ cái in hoa trước phương án đúng trong mỗi câu sau vào bài làm.

Câu 1: Kết quả của phép tính {\left( {\frac{{ - 4}}{5}} \right)^3}

A. - \frac{{64}}{{125}}

B. \frac{{64}}{{125}}

C. \frac{4}{5}

D. - \frac{4}{5}

Câu 2: Với a, b, c, d là các số nguyên, d khác 0. Kết luận nào sau đây đúng?

A.\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{{a + c}}{{b - d}}

B.\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{{a - c}}{{d - b}}

C.\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{{a + c}}{{b - d}}

D.\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{{a - c}}{{b + d}}

Câu 3: Phân số nào sau đây được biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn?

A. \frac{9}{7}

B. \frac{7}{{12}}

C. \frac{3}{{25}}

D. - \frac{{ - 12}}{{28}}

Câu 4: Cho m//n,p \bot m khi đó

A. n//p

B. m//p

C. p \bot n

D.  m \bot n

II. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

1. Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

a. 3\frac{2}{3} - 3\frac{2}{3}:\left( { - 4\frac{1}{4} + 3\frac{1}{3}} \right) + 7,5

b. 0,75.\frac{{ - 3}}{{11}} - \frac{2}{{11}}.\frac{3}{4} + \frac{6}{{ - 11}}:1\frac{1}{3}

c. {\left( { - \frac{2}{5}} \right)^2}.\frac{{ - 4}}{{11}} - \frac{9}{{11}}.\frac{4}{{25}} + \frac{4}{{25}}.\frac{2}{{11}}

2. Tìm x biết:

a. \frac{2}{3} + \frac{1}{3}:x = \frac{3}{5}

b. \left| {\frac{4}{{15}} + 1\frac{1}{3}x} \right| - \left| { - 3,75} \right| = - \left| { - 2,5} \right|

Câu 2 (2 điểm) Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng tham gia trồng cây. Biết số cây của mỗi lớp trồng được lần lượt tỉ lệ với 5; 6; 7 và số cây lớp 7A trồng được ít hơn lớp 7B là 4 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được.

Câu 3 (3 điểm) Cho hình vẽ dưới ây, biết d // d’ và \widehat A = {90^0},\widehat {ACD} = {120^0}

Đề thi giữa kì 1 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề số 1

a. Đường thẳng d’ có vuông góc với đường thẳng AB không? Giả thích vì sao

b. Tính số đo góc \widehat {CDB}

c. Vẽ tia phân giác Cm của góc \widehat {ACD}, tia Cm cắt BD tại E. Tính góc \widehat {CED}

Câu 4 (1 điểm) Cho dãy tỉ số bằng nhau

\frac{{2a + b + c + d}}{a} = \frac{{a + 2b + c + d}}{b} = \frac{{a + b + 2c + d}}{c} = \frac{{a + b + c + 2d}}{d}

Tính giá trị của biểu thức A = \frac{{a + b}}{{c + d}} + \frac{{b + c}}{{d + a}} + \frac{{c + d}}{{a + b}} + \frac{{d + a}}{{b + c}}

Đáp án Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán

I. Trắc nghiệm

1.B

2.C

3.C

4.B

II. Tự luận

Câu 1

1.

a. \frac{{91}}{6}b. - \frac{3}{4}c. - \frac{4}{{25}}

2.

a. \frac{2}{3} + \frac{1}{3}:x = \frac{3}{5}

\begin{matrix}
  \Rightarrow \dfrac{1}{3}:x = \dfrac{3}{5} - \dfrac{2}{3} \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{1}{3}:x = - \dfrac{1}{{15}} \hfill \\
  \Rightarrow x = \dfrac{1}{3}:\left( { - \dfrac{1}{{15}}} \right) = - 5 \hfill \\ 
\end{matrix}

Kết luận: ...

b. \left| {\frac{4}{{15}} + 1\frac{1}{3}x} \right| - \left| { - 3,75} \right| = - \left| { - 2,5} \right|

\begin{matrix}
 \Rightarrow \left| {\dfrac{4}{{15}} + 1\dfrac{1}{3}x} \right| = - \left| { - 2,5} \right| + \left| { - 3,75} \right| \hfill \\
  \Rightarrow \left| {\dfrac{4}{{15}} + 1\dfrac{1}{3}x} \right| = - 2,5 + 3,75 \hfill \\
  \Rightarrow \left| {\dfrac{4}{{15}} + \dfrac{{4x}}{3}} \right| = 1,25 \hfill \\
  \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {\dfrac{4}{{15}} + \dfrac{{4x}}{3} = 1,25 \Rightarrow x = \dfrac{{59}}{{80}}} \\ 
 {\dfrac{4}{{15}} + \dfrac{{4x}}{3} = - 1,25 \Rightarrow x = - \dfrac{{91}}{{80}}} 
\end{array}} \right. \hfill \\ 
\end{matrix}

Kết luận: ...

Câu 2:

Gọi cây trồng được của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z; (x, y, z ∈ N)

Theo đề bài ta có: Số cây ba lớp trồng được tỉ lệ với 5; 6; 7

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
\begin{matrix}
 \frac{x}{5} = \dfrac{y}{6} = \dfrac{z}{7} = \dfrac{{y - x}}{{6 - 5}} = \dfrac{4}{1} = 4 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{x}{5} = 4 \Rightarrow x = 5.4 = 20 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{y}{6} = 4 \Rightarrow y = 6.4 = 24 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{z}{7} = 4 \Rightarrow z = 7.4 = 28 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy Số cây lớp 7A trồng được là 20 cây

Số cây lớp 7B trồng được là 24 cây

Số cây lớp 7C trồng được là 28 cây

Câu 3:

Đề thi giữa kì 1 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề số 1

a. Ta có: \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {d \bot AB} \\ 
 {d//d'} 
\end{array}} \right. \Rightarrow d' \bot AB (Quan hệ giữa tính vuông góc và song song)

b. Do d // d’ nên \widehat {ACD} + \widehat {BDC} = {180^0} \Rightarrow \widehat {BDC} = {180^0} - \widehat {ACD} = {180^0} - {120^0} = {60^0}

c. Ta có: tia phân giác Cm của góc \widehat {ACD}

\begin{matrix}
  \Rightarrow \widehat {ACE} = \dfrac{1}{2}\widehat {ACD} = \dfrac{1}{2}{.120^0} = {60^0} \hfill \\
  \Rightarrow \widehat {CED} = {60^0}\left( {{\text{So le trong}}} \right) \hfill \\ 
\end{matrix}

Câu 4:

Ta có:

\frac{{2a + b + c + d}}{a} = \frac{{a + 2b + c + d}}{b} = \frac{{2a + b + c + d + a + 2b + c + d}}{{a + b}}

= \frac{{3(a + b)}}{{a + b}} + \frac{{2(c + d)}}{{a + b}} = 3 + \frac{{2(c + d)}}{{a + b}}(1)

Chứng minh tương tự ta có kết quả:

\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {\dfrac{{a + 2b + c + d}}{b} = \dfrac{{a + b + 2c + d}}{c} = 3 + \dfrac{{2(a + d)}}{{b + c}}{\text{  }}\left( 2 \right)} \\ 
 {\dfrac{{a + b + 2c + d}}{c} = \dfrac{{a + b + c + 2d}}{d} = 3 + \dfrac{{2(a + b)}}{{c + d}}{\text{  }}\left( 3 \right)} \\ 
 {\dfrac{{a + b + c + 2d}}{d} = \dfrac{{2a + b + c + d}}{a} = 3 + \dfrac{{2(b + c)}}{{d + a}}{\text{  }}\left( 4 \right)} 
\end{array}} \right.

Từ (1) và (3) ta có:

\Rightarrow \frac{{2(c + d)}}{{a + b}} = \frac{{2(a + b)}}{{c + d}} \Leftrightarrow a + b = c + d

Từ (2) và (4) ta có:

\Rightarrow \frac{{2(a + d)}}{{b + c}} = \frac{{2(b + c)}}{{d + a}} \Leftrightarrow a + d = b + c

\Rightarrow A = \frac{{a + b}}{{c + d}} + \frac{{b + c}}{{d + a}} + \frac{{c + d}}{{a + b}} + \frac{{d + a}}{{b + c}} = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

-------------------------------------------------

Trên đây Giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc tài liệu: Đề thi HK1 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề 1. Chúc các bạn học tốt và nhớ thường xuyên tương tác với GiaiToan.com để có thêm nhiều tài liệu chất lượng miễn phí nhé! Một số tài liệu liên quan: Lý thuyết Toán 7, Luyện tập Toán 7, Giải Toán 7, ...

Chia sẻ bởi: 👨 Bi
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 2.552
 • Lượt xem: 39.188
 • Dung lượng: 408,2 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: