Đề thi giữa kì 1 Toán 7 sách Chân trời sáng tạo Đề 1 Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7

Nội dung Tải về
  • 16 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Đề số 1 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 Toán 7 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 7 đạt kết quả cao.

A. Đề thi giữa học kì 1 Toán 7 sách Chân trời sáng tạo - Đề 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2023 – 2024 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào sai?

A. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương

B. Số tư nhiên hớn hơn số hữu tỉ âm

C. Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ

D. Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm

Câu 2: Giá trị của biểu thức: \frac{5}{{11}} + \frac{9}{{20}} + \left( {\frac{{ - 5}}{{11}}} \right)

A. \frac{9}{{20}}

B. \frac{{299}}{{220}}

C. \frac{{199}}{{220}}

D. \frac{9}{{42}}

Câu 3: Giá trị nào dưới đây của x thỏa mãn \frac{{11}}{{12}} - \left( {\frac{2}{5} + x} \right) = \frac{2}{3}

A. \frac{1}{3}

B. \frac{{ - 3}}{{20}}

C. \frac{{11}}{{20}}

D. \frac{5}{{12}}

Câu 4: Cho x1 là giá trị thỏa mãn \frac{3}{7} + \frac{1}{7}:x = \frac{3}{{14}} và x2 là giá trị thỏa mãn \frac{5}{7} + \frac{6}{{11}}:x = 2. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

A. {x_1} = {x_2}

B. {x_1} < {x_2}

C. {x_1} > {x_2}

D. {x_1} = 2{x_2}

Câu 5: Tìm số nguyên dương n thỏa mãn {\left( {\frac{5}{3}} \right)^n} = \frac{{625}}{{81}}

A. n = 2

B. n = 3

C. n = 4

D. n = 5

Câu 6: Cho cặp tia đối nhau Ox và Oy; Oz và Ot. Khi đó có bao nhiêu cặp góc kề bù tạo thành?

A. 4

B. 6

C. 2

D. 8

Câu 7: Một lăng trụ đứng có đáy là tam giác thì lăng trụ đứng đó có:

A. 5 mặt, 6 cạnh, 9 đỉnh

B. 6 mặt, 5 cạnh, 9 đỉnh

C. 6 mặt, 9 cạnh, 5 đỉnh

D. 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh

Câu 8: Bình và Thắng mua quà sinh nhật tặng Hoa. Giá một cái bánh là 300 000 đồng, Bình mua \frac{1}{3} cái bánh này. Một thùng nước ngọt có giá 250 000 đồng. Thắng mua nửa thùng nước này. Hỏi bạn nào mua hết nhiều tiền hơn?

A. Bình mua hết nhiều tiền hơn

B. Thắng mua hết nhiều tiền hơn

C. Hai bạn mua nhiều như nhau

D. Không xác định

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a) - \frac{4}{5}.\frac{9}{{ - 4}}.\left( {\frac{{ - 16}}{3}} \right)

b) \frac{3}{5}.\frac{6}{7} + \frac{3}{7}:\frac{5}{3} - \frac{2}{7}:1\frac{2}{3}

c) \left( {\frac{{ - 4}}{5} + \frac{5}{7}} \right):\frac{2}{3} + \left( {\frac{{ - 1}}{5} + \frac{2}{7}} \right):\frac{2}{3}

d) \frac{1}{2}.\frac{1}{{ - 3}} - \frac{1}{3}.\frac{1}{4} + \frac{1}{4}.\frac{1}{{ - 5}} - \frac{1}{5}.\frac{1}{6}

Câu 2: Tìm x biết:

a) x:\left( {\frac{2}{9} - \frac{1}{5}} \right) = \frac{8}{{16}}

b) \left( {\frac{6}{7} - \frac{3}{5}} \right):\frac{{2x}}{3} = \frac{{ - 11}}{{18}}

c) \frac{1}{3}x - \frac{2}{5}\left( {x - 1} \right) = 0

d) {\left( {7x + 2} \right)^4} = 625

Câu 3: Một lều trại có dạng hình lăng trụ đứng đáy là tam giác, thể tích phần không gian bên trong là 2,16m3. Biết chiều dài CC’ của lều là 2,4m, chiều rộng BC của lều là 1,2m. Tính chiều cao AH của lều.

Đề thi giữa kì 1 Toán 7 năm học 2022 - 2023 sách Chân trời sáng tạo Đề 1

Câu 4: Cho góc bẹt xOy, vẽ tia Oz sao cho \widehat {xOz} = {70^0}. Vẽ tia Ot sao cho \widehat {xOt} = {140^0}

a) Tính số đo góc \widehat {zOy}.

b) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz, tia On là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc \widehat {yOm} và so sánh với \widehat {xOn}.

Câu 5: Tìm số nguyên x để số hữu tỉ t = \frac{{3x - 8}}{{x - 5}} có giá trị là một số nguyên.

B. Đáp án đề thi giữa học kì 1 Toán 7 sách Chân trời sáng tạo - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào sai?

A. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương

B. Số tư nhiên hớn hơn số hữu tỉ âm

C. Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ

D. Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm

Câu 2: Giá trị của biểu thức: \frac{5}{{11}} + \frac{9}{{20}} + \left( {\frac{{ - 5}}{{11}}} \right)

A. \frac{9}{{20}}

B. \frac{{299}}{{220}}

C. \frac{{199}}{{220}}

D. \frac{9}{{42}}

Câu 3: Giá trị nào dưới đây của x thỏa mãn \frac{{11}}{{12}} - \left( {\frac{2}{5} + x} \right) = \frac{2}{3}

A. \frac{1}{3}

B. \frac{{ - 3}}{{20}}

C. \frac{{11}}{{20}}

D. \frac{5}{{12}}

Câu 4: Cho x1 là giá trị thỏa mãn \frac{3}{7} + \frac{1}{7}:x = \frac{3}{{14}} và x2 là giá trị thỏa mãn \frac{5}{7} + \frac{6}{{11}}:x = 2. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

A. {x_1} = {x_2}

B. {x_1} < {x_2}

C. {x_1} > {x_2}

D. {x_1} = 2{x_2}

Câu 5: Tìm số nguyên dương n thỏa mãn {\left( {\frac{5}{3}} \right)^n} = \frac{{625}}{{81}}

A. n = 2

B. n = 3

C. n = 4

D. n = 5

Câu 6: Cho cặp tia đối nhau Ox và Oy; Oz và Ot. Khi đó có bao nhiêu cặp góc kề bù tạo thành?

A. 4

B. 6

C. 2

D. 8

Câu 7: Một lăng trụ đứng có đáy là tam giác thì lăng trụ đứng đó có:

A. 5 mặt, 6 cạnh, 9 đỉnh

B. 6 mặt, 5 cạnh, 9 đỉnh

C. 6 mặt, 9 cạnh, 5 đỉnh

D. 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh

Câu 8: Bình và Thắng mua quà sinh nhật tặng Hoa. Giá một cái bánh là 300 000 đồng, Bình mua \frac{1}{3} cái bánh này. Một thùng nước ngọt có giá 250 000 đồng. Thắng mua nửa thùng nước này. Hỏi bạn nào mua hết nhiều tiền hơn?

A. Bình mua hết nhiều tiền hơn

B. Thắng mua hết nhiều tiền hơn

C. Hai bạn mua nhiều như nhau

D. Không xác định

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:

a) - \frac{4}{5}.\frac{9}{{ - 4}}.\left( {\frac{{ - 16}}{3}} \right) = \frac{{ - 48}}{5}

b) \frac{3}{5}.\frac{6}{7} + \frac{3}{7}:\frac{5}{3} - \frac{2}{7}:1\frac{2}{3} = \frac{3}{5}

c) \left( {\frac{{ - 4}}{5} + \frac{5}{7}} \right):\frac{2}{3} + \left( {\frac{{ - 1}}{5} + \frac{2}{7}} \right):\frac{2}{3} = 0

d) \frac{1}{2}.\frac{1}{{ - 3}} - \frac{1}{3}.\frac{1}{4} + \frac{1}{4}.\frac{1}{{ - 5}} - \frac{1}{5}.\frac{1}{6} =  - \frac{1}{3}

Câu 2: Tìm x biết:

a) x = \frac{1}{{90}}

b) x = \frac{{ - 243}}{{385}}

c) x = \frac{6}{{11}}

d) x = \frac{3}{7} hoặc x = 1

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo đầy đủ! 

----------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 7 sách Chân trời sáng tạo - Đề 1 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 7 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Chia sẻ bởi: Batman
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.222
  • Lượt xem: 28.744
  • Dung lượng: 341,6 KB
Sắp xếp theo