Bảo Châu

Cho hai số phức z1 z2 khác 2 thỏa mãn các điều kiện môđun z1 = 2, (z2

+ 2)/(2 - 2) là số thuần ảo và môđun z1 + 2z2 = 4 giá trị của môđun 2z1 - z2 bằng