Tuấn Dương

Hai số có tổng bằng số lớn nhất có hai chữ số khác nhau, biết số bé là

34 , tìm số lớn.