Người Nhện Hỏi đáp Toán 6 Toán lớp 6 Bài tập Toán lớp 6

Tìm các giá trị nguyên của n để phân số A= 2n+5/n+3 có giá trị là số nguyên

7
7 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Hướng dẫn giải

  A = \frac{{2n + 5}}{{n + 3}} = \frac{{2\left( {n + 3} \right) - 1}}{{n + 3}} = 2 - \frac{1}{{n + 3}}

  Ta có 2 là số nguyên=> Để A đạt giá trị nguyên thì \frac{1}{{n + 3}} có giá trị nguyên

  => 1 ⋮ (n +3)

  Hay n + 3 là ước của 1

  n + 3 ∈ Ư(1) = {-1; 1}

  Với n + 3 = 1 => n = -2 (thỏa mãn điều kiện)

  Với n + 3 = -1 => n = -4 (thỏa mãn điều kiện)

  Vậy để A = 2n + 5/n + 3 có giá trị nguyên thì n = -2 hoặc n = -4

  Trả lời hay
  65 Trả lời 14/04/22
  • Song Tử
   Song Tử

   n = -2 hoặc n = -4 bạn nhé

   0 Trả lời 14/04/22
   • Phước Thịnh
    Phước Thịnh

    Tính chất chia hết của một tổng

    - Tính chất: Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

    a ⋮ m và b ⋮ m ⇒ (a + b) ⋮ m

    a ⋮ m; b ⋮ m; c ⋮ m ⇒ (a + b + c) ⋮ m

    Chú ý: Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

    a ⋮ m và b ⋮ ̸ m ⇒ (a + b) ⋮ ̸ m

    a ⋮ ̸ m; b ⋮ m; c ⋮ m ⇒ (a + b + c) ⋮ ̸ m

    0 Trả lời 14/04/22
    • Xử Nữ
     Xử Nữ

     n ∈ {-2; -4}

     0 Trả lời 14/04/22
     • Biết Tuốt
      Biết Tuốt

      Tính chất chia hết của 1 hiệu

      Nếu số trừ và số bị trừ đều chia hết cho cùng 1 số thì hiệu chia hết cho số đó.

      - Nếu a ⋮̸ n và b ⋮ n thì hiệu (a – b) ⋮̸ n

      - Nếu a ⋮ n và b ⋮̸ n thì hiệu (a – b) ⋮̸ n

      0 Trả lời 14/04/22
      • Xuka
       Xuka

       Không có giá trị nào của n thỏa mãn điều kiện đề bài

       0 Trả lời 14/04/22
       • Song Tử
        Song Tử

        Lời giải chi tiết

        Để phân số A có giá trị là số nguyên thì 2n + 5 chia hết cho n + 3 hay

        (2n + 5) ⋮ (n + 3)

        => (2n + 6 – 1) ⋮ (n + 3)

        => [2(n + 3) – 1] ⋮ (n + 3)

        Mà 2(n + 3) ⋮ (n + 3)

        => -1 ⋮ (n +3)

        Hay n + 3 là ước của -1

        Ư(-1) = {-1; 1}

        Trường hợp 1: n + 3 = 1 => n = -2

        Trường hợp 2: n + 3 = -1 => n = -4

        Vậy n = -2 hoặc n = -4 thì phân số A có giá trị là số nguyên

        0 Trả lời 14/04/22