Luyện tập Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng Bài tập Toán lớp 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 6 Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng - Có đáp án

GiaiToan xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài test: Trắc nghiệm Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Tia được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm Toán lớp 6 KNTT. Nhằm giúp học sinh lớp 6 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập mới nhất. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán Chương 8: Những hình hình học cơ bản

Bài tập Toán 6 Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng Sách kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu tốt nhất các dạng bài tập Toán lớp 6.

 • Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Tính độ dài đoạn thẳng AC biết CB = 3cm.
  Gợi ý lời giải:

  Hình vẽ minh họa:

  Đoạn thẳng

  Ta có: AB = 8cm

  Điểm C nằm giữa AB

  => AC + CB = AB

  => AC = AB – CB = 8 – 3 = 5(cm)

  Vậy độ dài AC = 5cm.

 • Quan sát hình vẽ và cho biết độ dài đoạn thẳng OB bằng bao nhiêu?

  Đoạn thẳng

  Gợi ý lời giải:

  Từ hình vẽ ta thấy:

  Điểm A nằm giữa hai điểm O và B

  => OB = OA + AB = 1 + 3 = 4(cm)

  Vậy độ dài đoạn thẳng OB = 4cm.

 • Cho hình vẽ sau:

  Đoạn thẳng

  Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai?

  Gợi ý lời giải:

  AB = CD = 2cm (khẳng định đúng)

  Điểm B nằm giữa hai điểm A và C

  => AC = AB + BC = 2 + 3 = 5 (cm)

  Điểm C nằm giữa hai điểm B và D

  => BD = BC + CD = 3 + 2 = 5 (cm)

  => AC = BD = 5(cm) (Khẳng định đúng)

  C nằm giữa A và D (Khẳng định đúng)

  AB = 2cm

  BC = 3cm

  => AB ≠ BC

  => AB = BC (Khẳng định sai)

 • Cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự thẳng hàng nhau. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành.
  Gợi ý lời giải:

  Hình vẽ minh họa:

  Đoạn thẳng

  Qua quan sát hình vẽ ta thấy:

  Các đoạn thẳng được tạo thành là: AB, AC, AD, BC, BD, CD.

  Vậy có tất cả 6 đoạn thẳng.

 • Cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự thẳng hàng nhau. Lấy điểm M không thuộc đường thẳng AB. Nối điểm M với các điểm A, B, C, D. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành?
  Gợi ý lời giải:

  Hình vẽ minh họa:

  Đoạn thẳng

  Qua quan sát hình vẽ ta thấy:

  Các đoạn thẳng được tạo thành là: AB, AC, AD, BC, BD, CD, MA, MB, MC, MD.

  Vậy có tất cả 10 đoạn thẳng.

 • Cho đoạn thẳng AB = 5cm. Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB mà BM = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng AM.
  Gợi ý lời giải:

  Hình vẽ minh họa:

  Đoạn thẳng

  Ta có M thuộc đường thẳng AB => M nằm giữa A và B

  AB = AM + BM

  Khi đó AM = AB - BM = 5 – 2 = 3(cm)

  Vậy AM = 3cm.

 • Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Lấy hai điểm M và N nằm giữa A và B trong đó M nằm giữa A và N. Biết AN = 4cm, MN = 1cm. Khẳng định nào dưới đây đúng?
  Gợi ý lời giải:

  Hình vẽ minh họa:

  Đoạn thẳng

  MN = 1cm

  NB = AB – AN = 6 – 4 = 2cm

  AM = AN - MN = 4 – 1 = 3cm

  => MN < NB < AM

 • Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, C sao cho OA = 1,5cm, OB = 3,5cm, OC = 5cm (như hình vẽ). Chọn khẳng định sai?

  Đoạn thẳng

  Gợi ý lời giải:

  Quan sát hình vẽ ta thấy:

  Điểm A nằm giữa hai điểm O và B

  => OB = OA + AB

  Khi đó AB = OB – OA = 3,5 – 1,5 = 2cm

  Điểm B nằm giữa hai điểm O và C

  Khi đó OC = OB + BC

  => BC = OC – OB = 5 – 3,5 = 1,5cm

  => AB ≠ BC

 • Nếu điểm H nằm giữa hai điểm A và B thì:
  Gợi ý lời giải:

  Hình vẽ minh họa:

  Đoạn thẳng

  Ta có: H nằm giữa A và B

  => HA + HB = AB.

 • Lấy điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm. Trên tia Oy lấy điểm B sao cho AB = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng OB.
  Gợi ý lời giải:

  Vì điểm O thuộc đường thẳng xy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy nên điểm O nằm giữa hai điểm A và B.

  => OA + OB = AB

  Hay

  OB = AB – OA = 6 – 3 = 3(cm)

  Vậy OB = 3cm.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Bờm
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo