Bài tập Toán 7 Cộng trừ số hữu tỉ Bài tập Toán 7 có đáp án

Nội dung
 • 9 Đánh giá

Bài tập Toán 7 Cộng, trừ số hữu tỉ

GiaiToan.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài trắc nghiệm: Cộng trừ số hữu tỉ có đáp án. Nhằm giúp học sinh lớp 7 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập mới nhất. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán liên quan đến Số hữu tỉ nhé!

Bài tập Toán lớp 7 Cộng trừ số hữu tỉ là bài ôn tập chương 1 Số hữu tỉ. Số thực có đáp án. Bài tập được để dưới dạng trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

-----> Bài tiếp theo: Luyện tập Toán 7: Nhân chia số hữu tỉ

Bài liên quan:

 • Câu 1:
  Chọn kết quả đúng của phép tính: -\frac13+\frac5{12}=?
  Gợi ý lời giải:
  -\frac13+\frac5{12}=-\frac4{12}+\frac5{12}=\frac{-4+5}{12}=\frac1{12}
 • Câu 2:

  Cho x+\frac43=\frac{-7}{24}. Khi đó x có giá trị là:

  Gợi ý lời giải:
  x+\frac43=\frac{-7}{24}
  x=\frac{-7}{24}-\frac43
  x=\frac{-7}{24}-\frac{32}{24}
  x=\frac{-39}{24}=-\frac{13}8
 • Câu 3:

  Số hữu tỉ \frac{-7}{12} tách được thành tổng của hai số hữu tỉ (viết dưới dạng phân số tối giản) là \frac{-5}4 và \frac b3. Khi đó giá trị của b là:

  Gợi ý lời giải:
  \frac{-5}4+\frac b3=\frac{-7}{12}

  \frac b3=\frac{-7}{12}-\left(\frac{-5}4\right)

  \frac b3=\frac23

  \Rightarrow b=2
 • Câu 4:
  Kết quả của phép tính: \frac12-\left(-1\frac23\right)+\left(-\frac32\right)=?
  Gợi ý lời giải:
  \frac12-\left(-1\frac23\right)+\left(-\frac32\right)=\frac12-\frac32-\left(-\frac53\right)

  =\frac{-2}2+\frac53=-1+\frac53

  =\frac{-3}3+\frac53=\frac23
 • Câu 5:

  So sánh hai số hữu tỉ \frac34\frac7{32}

  Gợi ý lời giải:
  \frac34=\frac{3.8}{4.8}=\frac{24}{32}; \frac7{32}
  \Rightarrow24>7;32>0\Rightarrow\frac{24}{32}>\frac7{32}\Rightarrow\frac34>\frac7{32}
 • Câu 6:

  Giá trị của x trong phép tính \frac34-x=\frac13

  Gợi ý lời giải:
  \frac34-x=\frac13

  x=\frac34-\frac13

  x=\frac9{12}-\frac4{12}=\frac5{12}
 • Câu 7:

  So sánh hai số hữu tỉ \frac{-22}{67}\frac{51}{-152}

  Gợi ý lời giải:
  \frac{-22}{67}>\frac{-22}{66}=\frac13; \frac13=\frac{-51}{153}>\frac{51}{-152}
  \Rightarrow\frac{-22}{67}>\frac13>\frac{51}{-152}\Rightarrow\frac{-22}{67}>\frac{51}{-152}
 • Câu 8:
  Khi tách số hữu tỉ \frac49 thành tổng hai số hữu tỉ dương dạng phân số có tử số bằng 1. Hỏi tổng mẫu số bằng:
  Gợi ý lời giải:
  \frac49=\frac19+\frac39=\frac19+\frac13\Rightarrow MS=9+3=12
 • Câu 9:

  Chọn kết quả đúng cho phép tính \left(\frac{-6}{13}\right)+\left(-\frac{12}{11}\right)+\frac6{13}-\frac8{11}=?

  Gợi ý lời giải:
  \left(\frac{-6}{13}\right)+\left(-\frac{12}{11}\right)+\frac6{13}-\frac8{11}
  =\left[\left(\frac{-6}{13}\right)+\frac6{13}\right]+\left[-\frac8{11}+\left(-\frac{12}{11}\right)\right]

  =0+\frac{-22}{11}=-2
 • Câu 10:

  Kết quả của phép tính \frac6{91}+\frac6{1147}+\frac6{755}+\frac67+\frac6{475}+\frac6{247} được kết quả là:

  Gợi ý lời giải:
  \frac6{91}+\frac6{1147}+\frac6{775}+\frac67+\frac6{475}+\frac6{247}
  =\frac67+\frac6{91}+\frac6{247}+\frac6{475}+\frac6{775}+\frac6{1147}
  =\frac6{1.7}+\frac6{7.13}+\frac6{13.19}+\frac6{19.25}+\frac6{25.31}+\frac6{31.37}
  =\frac11-\frac17+\frac17-\frac1{13}+\frac1{13}-\frac1{19}+\frac1{19}-\frac1{25}+\frac1{25}-\frac1{31}+\frac1{31}-\frac1{37}
  =1-\frac1{37}=\frac{36}{37}
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: 👨 Nguyễn Thị Huê
Mời bạn đánh giá!