Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng tham gia trồng cây đầu xuân, số cây mỗi lớp trồng được tỉ lệ với 3; 5; 8 Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 7: Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài tập về đại lượng tỉ lệ thuận Toán lớp 7 được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài toán có lời giải. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập Toán lớp 7. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Bài toán: Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng tham gia trồng cây đầu xuân, số cây mỗi lớp trồng được tỉ lệ với 3; 5; 8 và hai lần số cây của lớp 7A cộng với bốn lần số cây của lớp 7B thì hơn số cây của lớp 7C là 108 cây. Tính số cây của mỗi lớp trồng được.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Gọi x, y, z (cây) lần lượt là số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C (x, y, z > 0)

Do số cây trồng được của ba lớp tỉ lệ với 3; 5; 8 nên ta có: \frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{8}

Hai lần số cây của lớp 7A cộng với bốn lần số cây của lớp 7B thì hơn số cây của lớp 7C là 108 cây nên ta có: 2x + 4y - z = 108

Áp dụng tính chất dãy các tỉ số bằng nhau, ta có:

\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{8}=\frac{2x+4y-z}{2.3+4.5-8}=\frac{108}{18}=6

Do đó: x = 3 . 6 = 18 (tm)

y = 5 . 6 = 30 (tm)

z = 8 . 6 = 48 (tm)

Vậy lớp 7A trồng được 18 cây, lớp 7B trồng được 30 cây, lớp 7C trồng được 48 cây.

Định nghĩa Đại lượng tỉ lệ thuận

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = ax (với a là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số a.

Chú ý: Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với x theo hệ số a thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số \frac{1}{a}.

Tính chất

\frac{{{y_1}}}{{{x_1}}} = \frac{{{y_2}}}{{{x_2}}} = \frac{{{y_3}}}{{{x_3}}} = .... = \frac{{{y_n}}}{{{x_n}}} = a

\frac{{{x_1}}}{{{x_2}}} = \frac{{{y_1}}}{{{y_2}}} ; \  \frac{{{x_3}}}{{{x_5}}} =   \frac{{{y_3}}}{{{y_5}}} ; ...

Phương pháp giải

+ Bước 1: Xác định tương quan tỉ lệ thuận giữa các đại lượng

+ Bước 2: Áp dụng tính chất về tỉ số các giá trị của hai đại lượng tỉ lệ thuận.

------------------------------------------------

Chia sẻ bởi: Cự Giải
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 17
Sắp xếp theo