Luyện tập Trung điểm của đoạn thẳng Bài tập Toán lớp 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung
 • 2 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 6 Trung điểm của đoạn thẳng - Có đáp án

GiaiToan xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài test: Trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm Toán lớp 6 KNTT. Nhằm giúp học sinh lớp 6 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập mới nhất. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán Chương 8: Những hình hình học cơ bản

Bài tập Toán 6 Trung điểm của đoạn thẳng Sách kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu tốt nhất các dạng bài tập Toán lớp 6.

 • Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:
  Gợi ý lời giải:

  Nhắc lại kiến thức:

  Nếu điểm I nằm giữa hai điểm A và B sao cho IA = IB thì điểm I được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB.

  Áp dụng vào bài học ta suy ra được:

  Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu CA = CB và hai tia CA, CB đối nhau.

 • Cho các khẳng định sau đây:

  (I) Nếu OA + OB = AB và AO = \frac{1}{2}AB thì điểm O là trung điểm của AB.

  (II) Nếu OA > OB thì O không là trung điểm của AB.

  Đúng sai thế nào?

  Gợi ý lời giải:

  Đáp án: (I) đúng; (II) đúng

 • Quan sát hình vẽ:

  Trung điểm của đoạn thẳng

  Cho biết số trường hợp một điểm là trung điểm của đoạn thẳng là:

  Gợi ý lời giải:

  Quan sát hình vẽ ta thấy:

  AD = DE, D nằm giữa A và E => D là trung điểm của AE

  ED = EF, E nằm giữa D và F => E là trung điểm của DF

  EA = EC, E nằm giữa A và C => E là trung điểm của AC

  FE = FC, F nằm giữa E và C => F là trung điểm của EC

  Vậy có 4 trường hợp điểm là trung điểm của đoạn thẳng.

 • Cho hai tia chung gốc đối nhau Ox và Oy. Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 2cm, ON = 3cm. Trên tia Oy lấy hai điểm P và Q sao cho OP = 2cm, OQ = 4cm. Khi đó khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
  Gợi ý lời giải:

  Hình vẽ minh họa:

  Trung điểm của đoạn thẳng

  Ta có: M nằm giữa N và O

  => MN + OM = ON

  => NM = ON – OM = 3 – 2 = 1

  Mà OM = 2 cm => M không là trung điểm của ON.

  Vậy M là trung điểm của ON là khẳng định sai.

 • Chọn phát biểu sai:
  Gợi ý lời giải:

  “Nếu AM = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB” sai vì thiếu điều kiện M nằm giữa A và B.

  Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì ta có: AM = MB = AB/2.

  Nếu AM = MB và điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

 • Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống: “Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và …”
  Gợi ý lời giải:

  Trung điểm đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng nên nó chia đoạn thẳng thành hai phần bằng nhau.

  Hoàn thành khẳng định: “Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và chia đoạn thẳng thành hai phần bằng nhau.”

 • Cho MN = 10cm và điểm I nằm giữa M và N. Vẽ hai điểm E và F lần lượt là trung điểm của IM và IN. Độ dài đoạn thẳng EF là:
  Gợi ý lời giải:

  Hình vẽ minh họa:

  Trung điểm của đoạn thẳng

  Ta có: E là trung điểm của MI

  => ME = EI = MI /2

  F là trung điểm của IN

  => IF = FN = IN/2

  Mặt khác I nằm giữa E và F

  => EF = EI + IF = MI/2 + IN/2 = (MI + IN)/2 = MN/2 = 10/2 = 5 (cm)

  Vậy EF = 5cm.

 • Cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng AB = 4cm. Độ dài đoạn thẳng AC gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AI. Tính độ dài đoạn thẳng BC.
  Gợi ý lời giải:

  Hình vẽ minh họa:

  Trung điểm của đoạn thẳng

  Ta có: I là trung điểm của AB

  => IA = IB = AB/2 = 4/2 = 2 (cm)

  Mà AC = 3AI

  => AC = 3 . 2 = 6 (cm)

  Do A nằm giữa B và C => BC = AB + AC = 4 + 6 = 10 (cm)

  Vậy BC = 10cm.

 • Cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB, 3AB = 4AC. Biết BI = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng BC.
  Gợi ý lời giải:

  Hình vẽ minh họa:

  Trung điểm của đoạn thẳng

  Ta có: I là trung điểm của đoạn thẳng AB

  => AI = IB = AB/2

  => AB = 2BI = 2.4 = 8 (cm)

  Mà 3AB = 4AC => \[AC = \frac{3}{4}AB = \frac{3}{4}.8 = 6\left( {cm} \right)\]

  Ta có: A nằm giữa B và C

  => BC = BA + AC = 8 + 6 = 14(cm)

  Vậy BC = 14cm.

 • Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 1cm, ON = 3cm. Trên tia Nx lấy điểm H sao cho NH = 2cm. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây?
  Gợi ý lời giải:

  Hình vẽ minh họa:

  Trung điểm của đoạn thẳng

  Từ hình vẽ ta thấy:

  Điểm M nằm giữa hai điểm O và N => ON = OM + MN

  => MN = ON – OM = 3 – 1 = 2 (cm)

  Mà NH = 2cm

  => NH = MN

  => N là trung điểm của MH.

   

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Batman
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo