Chu vi hình vuông: Công thức và bài tập Công thức Toán

Nội dung
  • 75 Đánh giá

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy tổng độ dài bốn cạnh của hình vuông.

Hay nói cách khác, muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài cạnh nhân 4.

Công thức tính chu vi hình vuông:

P = a x 4

Trong đó: P là chu vi của hình vuông, a là độ dài cạnh của hình vuông.

Công thức tính chu vi hình vuông là tài liệu do đội ngũ giáo viên của GiaiToan biên soạn với các công thức chu vi chu vi hình vuông giúp các bạn học sinh nắm vững các kiến thức và cách tính chu vi hình vuông và áp dụng tính toán trong các bài tập. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bài viết.

Tham khảo thêm: Diện tích hình vuông

1. Định nghĩa hình vuông

+ Hình vuông là hình tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

Đặc điểm của hình vuông

+ Hình vuông là hình chữ nhật có các cạnh bằng nhau.

+ Hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.

2. Công thức tính chu vi hình vuông

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy tổng độ dài bốn cạnh của hình vuông.

Hay nói cách khác, muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài cạnh nhân 4.

Công thức tính chu vi hình vuông:

P = a x 4

Trong đó: P là chu vi của hình vuông, a là độ dài cạnh của hình vuông.

3. Các dạng bài tập liên quan đến chu vi hình vuông

Dạng 1: Cho độ dài cạnh, tính chu vi hình vuông

Ví dụ 1: Tính chu vi của hình vuông có cạnh dài 5cm.

Bài làm

Chu vi của hình vuông là:

5 x 4 = 20 (cm)

Đáp số: 20cm

Ví dụ 2: Một hình vuông có cạnh dài 1,25m. Hỏi chu vi hình vuông đó bằng bao nhiêu?

Bài làm

Chu vi của hình vuông là:

1,25 x 4 = 5 (m)

Đáp số: 5m

Ví dụ 3: Tính chu vi hình vuông biết cạnh của hình vuông dài 25 cm

Để xem lời giải chi tiết, mời tham khảo: Tính chu vi hình vuông.

Bài làm

Chu vi hình vuông là:

25 x 4 = 100 (cm)

Đáp số: 100cm.

Dạng 2: Cho chu vi hình vuông, tính độ dài cạnh

Ví dụ 1: Một hình vuông có chu vi bằng 60dm. Tính độ dài cạnh của hình vuông đó.

Bài làm

Độ dài cạnh hình vuông là:

60 : 4 = 15 (dm)

Đáp số: 15dm

Ví dụ 2: Tính độ dài cạnh của hình vuông có chu vi bằng 3,6cm.

Bài làm

Độ dài cạnh hình vuông là:

3,6 : 4 = 0,9 (cm)

Đáp số: 0,9cm

Ví dụ 3: Tính cạnh của hình vuông có chu vi là 1024m.

Để xem lời giải chi tiết, mời tham khảo: Tính độ dài cạnh hình vuông.

Bài làm

Độ dài cạnh hình vuông có chu vi 1024m là:

1024 : 4 = 256 (m)

Đáp số: 256m.

4. Bài tập tính chu vi hình vuông

Bài 1: Tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh lần lượt bằng:

a) 15 cm

b) 4 dm

c) 33 m

d) 7 m 15 dm

e) 12 dm

g) 25 cm

h) 10 m

i) 6 dm 3 cm

Bài 2: Tính độ dài cạnh của hình vuông biết chu vi hình vuông lần lượt là:

a) 44 m

b) 96 cm

c) 224 dm

d) 64 dm

e) 12 cm

g) 100 m

h) 56 dm

i) 2 m 8 cm

5. Bài tập trắc nghiệm chu vi hình vuông

Câu 1: Chu vi của hình vuông có độ dài cạnh bằng 12cm là:

A. 48 cmB. 52 cmC. 36 cmD. 24 cm

Câu 2: Một tấm thảm hình vuông có cạnh 20 cm. Chu vi của tấm thảm ấy là:

A. 80 cmB. 90 cmC. 100 cmD. 110 cm

Câu 3: Một tấm bìa hình vuông có chu vi bằng 14 dm 4 cm. Cạnh của mặt bàn đó bằng:

A. 22 cmB. 28 cmC. 36 cmD. 40 cm

Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm công thức tính chu vi các hình:

---------

Như vậy, GiaiToan.com đã gửi tới các bạn học sinh Công thức tính chu vi hình vuông. Ngoài ra, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu và các công thức khác khác do GiaiToan biên soạn để học tốt môn Toán hơn.

Chia sẻ bởi: Song Ngư
(75 lượt)
  • Lượt xem: 22.148
Tìm thêm: Công thức Toán
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan