Đáp án module 4 Tiểu học môn Toán Trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Nội dung
  • 5 Đánh giá

Đáp án Mô đun 4 môn Toán Tiểu học

Đáp án module 4 Tiểu học môn Toán vừa được GiaiToan.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc. Bài viết tổng hợp đáp án của 20 câu hỏi trắc nghiệm. Từ đáp án này thầy cô có thể so sánh với bài làm của mình. Mời thầy cô cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây nhé.

==> Đáp án Module 5 Tiểu học

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được thực hiện qua mấy bước

5 bước

4 bước

3 bước

6 bước

Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là một bước trong quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Xây dựng kế hoạch giáo dục môn Toán tổng thể

Phân tích đặc điểm, điều kiện của địa phương

Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh

Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề/bài học

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu , tiến trình tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực là:

Kiến thức mới - Thực hành, luyện tập - Vận dụng

Trải nghiệm - Thực hành, luyện tập - Vận dụng

Trải nghiệm - Kiến thức mới - Thực hành, luyện tập - Vận dụng

Trải nghiệm - Kiến thức mới - Thực hành

Câu 4. Trong tài liệu cấu trúc kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực được khuyến khích sử dụng gồm:

5 bước

4 bước

3 bước

6 bước

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học cần đảm bảo các nguyên tác tối thiểu sau:

Nguyên tác tính đẳng; Nguyên tắc khách quan; Nguyên tắc khoa học

Nguyên tắc khách quan; Nguyên tắc khoa học

Nguyên tác tính đảng; Nguyên tác khách quan

Nguyên tác khách quan; Nguyên tắc khoa học; Nguyên tắc tinh giản

Câu 6. Tiêu chí nào sau đây không phải là tiêu chí đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học?

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tỏ chức hoạt động học của học sinh

Câu 7. Quy trình phân tích hoạt động của học sinh khi phân tích, đánh giá kế hoạch bài dạy được thực hiện qua mấy bước?

5 bước

6 bước

4 bước

3 bước

Câu 8. Cấu trúc kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực được khuyến khích sử dụng gồm các bước nào?

Phân tích, khám phá rút ra kiến thức thức, thực hành luyện tập, vận dụng kiến thức kỹ năng vào thực tiễn

Trải nghiệm, phân tích khám phá rút ra kiến thức, thực hành luyện tập

Trải nghiệm, phân tích khám phá rút ta kiến thức

Trải nghiệm khám phá rút ra kiến thức, thực hành luyện tập, vận dụng kiến thức kỹ năng vào thực tiễn

Câu 9. Bước nào sau đây không trong quy trình phân tích hoạt động của học sinh khi phân tích, đánh giá kế hoạch bài dạy?

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động học

Đánh giá kết quả/ hiệu quả của hoạt động học

Mô tả hành động của học sinh trong mỗi hoạt động học

Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn

Câu 10. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học?

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh

Câu 11. Hình thức nào dưới đây không sử dụng để hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục, dạy học hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tổ chức đánh giá học sinh

Tổ chức bồi dưỡng qua mạng

Tổ chức khóa bồi dưỡng tập trung

Tổ chức sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn

Câu 12. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá nội dung tổ chức hoạt động cho học sinh?

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Bản kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học gồm các phần chính nào sau đây?

Phần thông tin chung: Phần kế hoạch dạy học cá nhân và giáo dục cá nhân; Phần kế hoạch tự học và bồi dưỡng thường xuyên

Phần kế hoạch dạy học cá nhân và giáo dục cá nhân; Phần kế hoạch dạy học và giáo dục hàng tháng

Phần thông tin chung: Phần kế hoạch dạy học cá nhân và giáo dục cá nhân;

Phần thông tin chung: Phần kế hoạch dạy học cá nhân và giáo dục cá nhân; Phần kế hoạch tự học và bồi dưỡng thường xuyên; Phần kế hoạch dạy học và giáo dục hàng tháng

Câu 14. Tìm cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin"... cho phép các nhà quản lý tập trung sự chú ý của mình vào các mục tiêu dạy học phát triển năng lực phẩm chất người học, làm rõ hơn phương hướng hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường trong kỳ học, năm học".

Kế hoạch dạy học và giáo dục

Kế hoạch dạy học

Kế hoạch cá nhân

Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm

Câu 15. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá hoạt động của học sinh

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trìn bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp ác, giúp đỡ nhay khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Khả năng theo dõi quan sát, phát hện kịp thời những khó khăn của học sinh

Câu 16. Tìm cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau:.... là bản thiết kế các công việc và GV sẽ thực hiện để phát triển cá nhân, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới các mục tiêu cho sự phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của GV".

Kế hoạch tự học

Kế hoạch bài học

Kế hoạch dạy học

Kế hoạch giáo dục

Câu 17. Mục tiêu của việc phân tích đặ điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh là gì?

Xây dựng được bản kế hoạch giáo dục môn Toán tổng thể theo từng năm học

Xác định những thuận lợi, khó khăn liên quan đến các đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh để đảm bảo xây dựng kế hoạch giáo dục môn học phù hợp.

Xác định được các yêu cầu cốt lõi của chương trình tổng thể chương trình môn Toán cấp tiểu học trong chương trình GDPT về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, tổ chức, đánh giá

Xây dựng được bản kế hoạch giáo dục môn Toán theo chủ đề/ bài học

Câu 18. Nguyên tắc nào sau đây không phải nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán?

Đảm bảo yêu cầu phân hòa, đáp ứng nhu cầu học tập của các đối tượng học sinh khác nhau

Đảm bảo sự tương thích dạy học, đánh giá

Đảm bảo tính liên tục, kết nối, phát triển giữa các lớp

Đảm bảo quy mô của các hoạt động và chất lượng giáo dục

Câu 19. Tìm cụm từ nào sau đây thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau?

...... là sự cụ thể hóa CT GDPT môn Toán phù hợp với điều kiện cụ thể về thời gian, đặc điểm của người học, nhận lực, vật lực,... của nhà trường là:

Kế hoạch dạy học môn Toán

Kế hoạch năm học

Kế hoạch dạy học

Kế hoạch giáo dục

Câu 20. Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của bài học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học?

Tăng cường hoạt động học tập và thực hành, ứng dụng

Tăng cường tích hợp, liên môn

Sử dụng hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học

Tăng cường sử dụng phương pháp hỏi đáp

Trên đây GiaiToan.com vừa gửi tới bạn đọc đáp án Mô đun 4 môn Toán Tiểu học. Hi vọng qua bài viết này thầy cô có thêm nhiều tài liệu để làm bài thu hoạch của mình. GiaiToan sẽ cập nhật liên tục câu hỏi và đáp án của chương trình bồi dưỡng giáo viên Tiểu học Mô đun 4 để thầy cô cùng tham khảo.Chúc thầy cô làm bài thật tốt nhé.

Chia sẻ bởi: Bạch Dương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 20.465
Sắp xếp theo