Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều - Tuần 2 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Cánh Diều: Tuần 2 được GiaiToan biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều - Tuần 3

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 - Tuần 2

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 2

Bài 1:

a) Số?

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

13

14

15

57

33

42

b) Sắp xếp các số 37, 1, 69, 15 theo thứ tự từ bé đến lớn.

c) Sắp xếp các số 29, 95, 14, 73 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2:

a) Số?

1 dm = ⍰ cm

6 dm = ⍰ cm

9 dm = ⍰ cm

20 cm = ⍰ dm

50 cm = ⍰ dm

30 cm = ⍰ dm

b) Tính:

4 dm + 5 dm

12 dm + 3 dm – 2 dm

75 dm – 22 dm

89 dm – 67 dm + 42 dm

Bài 3:

a) Nêu số hạng, tổng trong mỗi phép tính sau:

11 + 12 = 23

3 + 4 = 7

5 + 10 = 15

33 + 46 = 79

b) Tìm tổng, biết các số hạng lần lượt là:

4 và 14

17 và 20

55 và 3

c) Tô màu vào số hạng còn lại để được tổng đúng:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều - Tuần 2

Bài 4:

a) Nêu số bị trừ, số trừ và hiệu trong mỗi phép tính sau:

15 – 2 = 13

7 – 5 = 2

33 – 10 = 23

68 – 12 = 56

b) Tìm hiệu, biết:

+ Số bị trừ bằng 28 và số trừ bằng 13.

+ Số bị trừ bằng 19 và số trừ bằng 4.

+ Số bị trừ bằng 8 và số trừ bằng 1.

c) Gạch số quả táo thích hợp để được phép trừ đúng.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều - Tuần 2

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 2

Bài 1:

a) Số?

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

13

14

15

56

57

58

33

34

35

40

41

42

b) Sắp xếp: 1, 15, 37, 69.

c) Sắp xếp: 95, 73, 29, 14.

Bài 2:

a)

1 dm = 10 cm

6 dm = 60 cm

9 dm = 90 cm

20 cm = 2 dm

50 cm = 5 dm

30 cm = 3 dm

b) 4 dm + 5 dm = 9 dm

75 dm – 22 dm = 53 dm

12 dm + 3 dm – 2 dm = 15 dm – 2 dm = 13 dm

89 dm – 67 dm + 42 dm = 22 dm + 42 dm = 64 dm

Bài 3:

a)

Phép tính

Số hạng

Tổng

11 + 12 = 23

11 và 12

23

3 + 4 = 7

3 và 4

7

5 + 10 = 15

5 và 10

15

33 + 46 = 79

33 và 46

79

b)

4 + 14 = 18

17 + 20 = 37

55 + 3 = 58

c)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều - Tuần 2

Bài 4:

a)

Phép tính

Số bị trừ

Số trừ

Hiệu

15 – 2 = 13

15

2

13

7 – 5 = 2

7

5

2

33 – 10 = 23

33

10

23

68 – 12 = 56

68

12

56

b)

28 – 13 = 15

19 – 4 = 15

8 – 1 = 7

c)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều - Tuần 2

------

Trên đây, GiaiToan.com đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Cánh Diều: Tuần 2. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 2.

  • 5.740 lượt xem
Chia sẻ bởi: Xử Nữ
Sắp xếp theo