Đề thi học kì 1 Toán 7 năm học 2022 - 2023 Sách Cánh diều Đề số 5 Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Nội dung
 • 11 Đánh giá

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2022 - 2023 sách Cánh diều - Đề số 5 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi học kì 1 Toán 7 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi học kì 1 lớp 7 đạt kết quả cao.

A. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 sách Cánh diều - Đề 5

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2022 – 2023 - Đề 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Với mọi x \in\mathbb{Q} . Khẳng định nào sau đây là sai?

A. \left| x \right| = \left| { - x} \right|B. \left| x \right| = - xC. \left| x \right| \ge 0D. \left| x \right| \ge x

Câu 2: Chọn đáp án đúng. Với điều kiện các tỉ số đều có nghĩa thì

A. \dfrac{x}{a} = \dfrac{y}{b} = \dfrac{{x + y}}{{a + b}}B. \dfrac{x}{a} = \dfrac{y}{b} = \dfrac{{x.y}}{{a.b}}
C. \dfrac{x}{a} = \dfrac{y}{b} = \dfrac{{x.y}}{{a + b}}D. \dfrac{x}{a} = \dfrac{y}{b} = \dfrac{{x - y}}{{a + b}}

Câu 3: Trong các phân số \dfrac{5}{{14}};\dfrac{1}{{20}};\dfrac{3}{{75}};\dfrac{{ - 11}}{{ - 100}};\dfrac{6}{{15}} . Có bao nhiêu phân số được viết dưới dạng phân số thập phân vô hạn tuần hoàn.

A. 1B. 2C. 3D. 4

Câu 4: Làm tròn số 10, 2375 đến chữ số thập phân thứ ba ta được

A. 10, 237B. 10, 238C. 10, 24D. 10,23

Câu 5: Thực hiện phép tính: \left( { - \dfrac{1}{6}} \right)\left( {6\dfrac{2}{{11}}} \right) + \left( { - \dfrac{1}{6}} \right)\left( {3\dfrac{2}{{11}}} \right)

A. - \dfrac{5}{3}B. \dfrac{5}{3}C. - \dfrac{1}{{60}}D. \dfrac{1}{{60}}

II. Phần tự luận

Câu 1: Thực hiện phép tính

a) \left| { - \dfrac{3}{4}} \right| + \sqrt 9 - 1\dfrac{1}{2}b) - \dfrac{5}{2}:\sqrt {25} - 3,6\sqrt {\dfrac{{81}}{{100}}} - 2\dfrac{1}{3}.\left( { - 1\dfrac{6}{7}} \right)

Câu 2: Tìm x, y, z biết:

a) \dfrac{{x + 3}}{{ - 4}} = \dfrac{{ - 9}}{{x + 3}}

b) x - \dfrac{4}{5} = 2 - \dfrac{1}{3}

c) \dfrac{x}{3} = \dfrac{y}{5} = \dfrac{z}{2} và 2x – y + 4z = 27

Câu 3: Ba tổ trồng được 140 cây. Biết rằng số cây của ba tổ lần lượt tỉ lện với số học sinh của mỗi tổ và tổ 1 có 7 bạn, tổ 2 có 9 bạn, tổ 3 có 12 bạn. Tính số cây mỗi tổ trồng được.

Câu 4: Cho dãy tỉ số bằng nhau \dfrac{a}{{2019}} = \dfrac{b}{{2021}} = \dfrac{c}{{2023}}

Chứng minh rằng: \dfrac{{{{\left( {a - c} \right)}^2}}}{4} = \left( {a - b} \right)\left( {b - c} \right)

B. Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 sách Cánh diều - Đề 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. BCâu 2. ACâu 3. ACâu 4. BCâu 5. A

II. Phần tự luận

Câu 1:

a) \left| { - \dfrac{3}{4}} \right| + \sqrt 9 - 1\dfrac{1}{2}

\begin{array}{l} = \dfrac{3}{4} + 3 - \dfrac{3}{2}\\ = \dfrac{9}{4}\end{array}

b) - \dfrac{5}{2}:\sqrt {25} - 3,6\sqrt {\dfrac{{81}}{{100}}} - 2\dfrac{1}{3}.\left( { - 1\dfrac{6}{7}} \right)

\begin{array}{l} = - \dfrac{5}{2}:5 - 3,6.\dfrac{9}{{10}} - \dfrac{7}{3}. - \dfrac{{13}}{7}\\ = - \dfrac{5}{2}.\dfrac{1}{5} - 3,6.\dfrac{9}{{10}} - \dfrac{7}{3}. - \dfrac{{13}}{7}\\ = - \dfrac{1}{2} - .\dfrac{{36}}{{10}}.\dfrac{9}{{10}} + \dfrac{{13}}{3}\\ = - \dfrac{1}{2} - \dfrac{{81}}{{25}} + \dfrac{{13}}{3}\\ = \dfrac{{89}}{{150}}\end{array}

Câu 2

a) \dfrac{{x + 3}}{{ - 4}} = \dfrac{{ - 9}}{{x + 3}}

\begin{array}{l} \Leftrightarrow \left( {x + 3} \right)\left( {x + 3} \right) = - 9. - 4\\ \Leftrightarrow {\left( {x + 3} \right)^2} = 36\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x + 3 = 6\\x + 3 = - 6\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 3\\x = - 9\end{array} \right.\end{array}

Vậy x = 3 hoặc x = - 9

b) x - \dfrac{4}{5} = 2 - \dfrac{1}{3}

\begin{array}{l} \Leftrightarrow x - \dfrac{4}{5} = \dfrac{5}{3}\\ \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{3} + \dfrac{4}{5}\\ \Leftrightarrow x = \dfrac{{37}}{{15}}\end{array}

Vậy x = \dfrac{{37}}{{15}}

c)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được

\dfrac{x}{3} = \dfrac{y}{5} = \dfrac{z}{2} = \dfrac{{2x - y + 4z}}{{2.3 - 5 + 4.2}} = \dfrac{{27}}{9} = 3

Với \dfrac{x}{3} = 3 \Rightarrow x = 9

Với \dfrac{y}{5} \Rightarrow y = 15

Với \dfrac{z}{2} = 3 \Rightarrow z = 6

Vậy x = 9, y = 15, z = 6

Câu 3

Gọi số cây mà tổ 1, tổ 2, tổ 3 trồng được lần lượt là a, b, c (cây)

Điều kiện: x;y;z \in {\mathbb{N}^*}

Vì cả ba tổ trồng được 140 cây nên ta có biểu thức: a + b + c = 140

Vì số cây tỉ lệ với số học sinh trong tổ nên ta có biểu thức: \dfrac{x}{7} = \dfrac{y}{9} = \dfrac{z}{{12}}

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được

\dfrac{x}{7} = \dfrac{y}{9} = \dfrac{z}{{12}} = \dfrac{{x + y + x}}{{7 + 9 + 12}} = \dfrac{{140}}{{28}} = 5

Với \dfrac{x}{7} = 5 \Rightarrow x = 35 (thỏa mãn)

Với \dfrac{y}{9} = 5 \Rightarrow y = 45 (thỏa mãn)

Với \dfrac{z}{{12}} = 5 \Rightarrow x = 60 (thỏa mãn)

Vậy số cây mà tổ 1, tổ 2, tổ 3 trồng được lần lượt là 35 cây, 45 cây, 60 cây.

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo!

Đề thi học kì Toán lớp 7 theo chương trình mới:

Sách Cánh Diều:

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

-----------------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi toán học kì 1 lớp 7 sách Cánh diều - Đề 5 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 7 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

 • 3.770 lượt xem
Chia sẻ bởi: Lê Thị Thùy
Sắp xếp theo