Đề thi học kì 1 Toán 7 năm học 2022 - 2023 Sách Cánh diều Đề số 2 Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Nội dung
 • 6 Đánh giá

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2022 - 2023 sách Cánh diều - Đề số 2 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi học kì 1 Toán 7 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi học kì 1 lớp 7 đạt kết quả cao.

A. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 sách Cánh diều - Đề 2

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2022 – 2023 - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cách viết nào sau đây là đúng

A. - \left| { - 0,45} \right| = - \left( { - 0,45} \right)B. \left| { - 0,45} \right| = - 0,45
C. \left| { - 0,45} \right| = 0,45D. - \left| { - 0,45} \right| = - 0,45

Câu 2: Kết quả của phép tính \dfrac{1}{2} - \dfrac{5}{{12}} là:

A. \dfrac{1}{{12}}B. - \dfrac{1}{{12}}C. - \dfrac{2}{3}D. \dfrac{2}{3}

Câu 3: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, biết khi x = - 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ của y đối với x là

A. 3B. - 3C. \dfrac{1}{3}D. - \dfrac{1}{3}

Câu 4: Từ tỉ lệ thức \dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} với a,b,c,d \ne 0 , ta có hệ thức đúng là

A. \dfrac{a}{d} = \dfrac{c}{b}B. \dfrac{a}{b} = \dfrac{d}{c}C. \dfrac{a}{c} = \dfrac{d}{b}D. \dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{d}

Câu 5: Cho  \widehat {xOy} = {110^ \circ } . Vẽ tia Ot là tia phân giác của \widehat {xOy} ( Ot nằm giữa Ox và Oy). Tính số đo góc  \widehat {yOt}

A. \widehat {xOt} = {110^ \circ }B. \widehat {xOt} = {125^ \circ }C. \widehat {xOt} = {55^ \circ }D. \widehat {xOt} = {45^ \circ }

Câu 6: Cho x = 0, 85776. Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn của x là:

A. x = 0, 86B. x = 0, 855C. x = 0, 858D. x = 0,9

II. Phần tự luận

Câu 1: Thực hiện phép tính

a)  22\dfrac{4}{5}:\dfrac{5}{8} - 7\dfrac{4}{5}:\dfrac{5}{8}b)  4\dfrac{2}{3} - \dfrac{4}{3}\sqrt {\dfrac{1}{9}} + {\left( { - 1} \right)^{2022}} + \left| { - 2022} \right|

Câu 2: Tìm x, y, z biết

a) \dfrac{3}{5}:x = 2:\dfrac{{14}}{9}

b) \left| {x + 1} \right| - \dfrac{2}{3} = - \dfrac{1}{5}

c) \dfrac{x}{5} = \dfrac{y}{4} = \dfrac{z}{2} và x – 2y + 3z = 9

Câu 3: Cho hình vẽ, biết AB // ED và \widehat {BAC} = {110^ \circ }, \widehat {CDE} = {30^ \circ }.Tính số đo góc \widehat {ACD}

Câu 4: Ba đơn vị kinh doanh A, B và C góp vốn thep tỉ lệ 2, 5, và 7 sau một năm thu được tổng cộng 840 triệu đồng tiền lãi. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi biết tiền lãi được chia theo tỉ lệ thuận với số vốn đã góp

Câu 5: Cho {1^2} + {2^2} + {3^2} + .... + {10^2} = 355 . Tính tổng  S = {2^2} + {4^2} + .... + {20^2}

B. Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 sách Cánh diều - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. ACâu 2. CCâu 3. BCâu 4. DCâu 5. CCâu 6. C

II. Phần tự luận

Câu 1

a) 22\dfrac{4}{5}:\dfrac{5}{8} - 7\dfrac{4}{5}:\dfrac{5}{8}

\begin{array}{l} = \left( {22\dfrac{4}{5} - 7\dfrac{4}{5}} \right):\dfrac{5}{8}\\ = 15:\dfrac{5}{8}\\ = 15.\dfrac{8}{5}\\ = 24\end{array}

b) 4\dfrac{2}{3} - \dfrac{4}{3}\sqrt {\dfrac{9}{{36}}} + {\left( { - 1} \right)^{2022}} + \left| { - 2022} \right|

\begin{array}{l} = 4\dfrac{2}{3} - \dfrac{4}{3}.\dfrac{3}{6} + 1 + 2022\\ = 4\dfrac{2}{3} - \dfrac{2}{3} + 1 + 2022\\ = 2027\end{array}

Câu 2

a) \dfrac{3}{5}:x = 2:\dfrac{{14}}{9}

\begin{array}{l}\dfrac{3}{5}:x = \dfrac{9}{7}\\x = \dfrac{3}{5}:\dfrac{9}{7}\\x = \dfrac{3}{5}.\dfrac{7}{9}\\x = \dfrac{7}{{15}}\end{array}

Vậy x = \dfrac{7}{{15}}

b) \left| {x + 1} \right| - \dfrac{2}{3} = - \dfrac{1}{5}

\begin{array}{l} \Leftrightarrow \left| {x + 1} \right| = - \dfrac{1}{5} + \dfrac{2}{3}\\ \Leftrightarrow \left| {x + 1} \right| = \frac{7}{{15}}\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x + 1 = \dfrac{7}{{15}}\\x + 1 = - \dfrac{7}{{15}}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{7}{{15}} - 1\\x = - \dfrac{7}{{15}} - 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = - \dfrac{8}{{15}}\\x = - \dfrac{{22}}{{15}}\end{array} \right.\end{array}

Vậy x = \dfrac{8}{{15}}  hoặc x = - \dfrac{{22}}{{15}}

c)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\dfrac{x}{5} = \dfrac{y}{4} = \dfrac{z}{2} = \dfrac{{x - 2y + 3z}}{{5 - 2.4 + 3.2}} = \dfrac{9}{3} = 3

Với \dfrac{x}{5} = 3 \Rightarrow x = 15

Với \dfrac{y}{4} = 3 \Rightarrow y = 12

Với \dfrac{z}{2} = 3 \Rightarrow z = 6

Câu 3

Kẻ CF // AB

Ta có: \widehat {CAB} + \widehat {ACF} = {180^ \circ }  (hai góc trong cùng phía)

\widehat {CAB} = {110^ \circ }

Khi đó

\begin{array}{l}
\widehat {CAB} + \widehat {ACF} = {180^ \circ }\\
 \Rightarrow {110^ \circ } + \widehat {ACF} = {180^ \circ }\\
 \Rightarrow \widehat {ACF} = {70^ \circ }
\end{array}

Tạ lại có \left\{ \begin{array}{l}
AB//CF\\
AB//DE
\end{array} \right. \Rightarrow DE//CF

\Rightarrow \widehat {DCF} = \widehat {CDE} ( hai góc so le trong)

\Rightarrow \widehat {DCF} = \widehat {CDE} = {30^ \circ }

Ta có: \widehat {ACD} = \widehat {ACF} + \widehat {CDF} = {70^ \circ } + {30^ \circ } = {100^ \circ }

Vậy \widehat {ACD} = {100^ \circ }

Câu 4:

Gọi a, b và c lần lượt là số tiền lãi mà 3 công ty A, B, C nhận được

Điều kiện: a > 0, b > 0, c > 0

Vì số tiền lãi tỉ lệ thuận với số tiền góp vốn nên ta được: \dfrac{a}{2} = \dfrac{b}{5} = \dfrac{c}{7}

Sau một năm thu được 840 triệu đồng nên ta được: a + b + c = 840

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:

\dfrac{a}{2} = \dfrac{b}{5} = \dfrac{c}{7} = \dfrac{{a + b + c}}{{2 + 5 + 7}} = \dfrac{{840}}{{14}} = 60

Với \dfrac{a}{2} = 60  = > a = 120 (thỏa mãn)

Với \dfrac{b}{5} = 60 = > b = 300 (thỏa mãn)

Với  \dfrac{c}{7} = 60 = > c = 420 (thỏa mãn)

Vậy số tiền lãi mà 3 công ty A, B, C nhận được lần lượt là 120 triệu đồng, 300 triệu đồng, 420 triệu đồng

Câu 5:

Ta có:

\begin{array}{l}
S = {2^2} + {4^2} + .... + {20^2}\\
 = {\left( {1.2} \right)^2} + {\left( {2.2} \right)^2} + .... + {\left( {10.2} \right)^2}\\
 = \left( {{1^2}{{.2}^2}} \right) + \left( {{2^2}{{.2}^2}} \right) + .... + \left( {{{10}^2}{{.2}^2}} \right)\\
 = {2^2}.\left( {{1^2} + {2^2} + ..... + {{10}^2}} \right)
\end{array}

{1^2} + {2^2} + {3^2} + .... + {10^2} = 355

Khi đó:

\begin{array}{l}
S = {2^2}.\left( {{1^2} + {2^2} + ..... + {{10}^2}} \right)\\
S = {2^2}.355\\
S = 1420
\end{array}

Vậy tổng S = 1420

 Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo! 

Đề thi học kì Toán lớp 7 theo chương trình mới:

Sách Cánh Diều: 

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

--------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi toán học kì 1 lớp 7 sách Cánh diều - Đề 2 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 7 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

 • 8.632 lượt xem
Chia sẻ bởi: Lê Thị Thùy
Sắp xếp theo