Đề thi học kì 1 Toán 7 năm học 2022 - 2023 Sách Cánh diều Đề số 1 Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Nội dung
 • 72 Đánh giá

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2022 - 2023 sách Cánh diều - Đề số 1 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi học kì 1 Toán 7 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi học kì 1 lớp 7 đạt kết quả cao.

A. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 sách Cánh diều - Đề 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2022 – 2023 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính : - \dfrac{5}{{12}} + \dfrac{{ - 1}}{4}  là:

A. - \dfrac{1}{2}B. - \dfrac{2}{3}C. \dfrac{2}{3}D. \dfrac{1}{2}

Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. 5 \in \mathbb{Z}B. - \dfrac{3}{4} \in \mathbb{Z}C. 1,\left( 3 \right) \in \mathbb{Z}D. \sqrt 3 \in \mathbb{Z}

Câu 3: Cho đại lượng x và y tỉ lệ thuận biết x = 3 thì y = - 9. Hỏi khi x = - 1,5 thì y bằng bao nhiêu

A. y = - 4, 5B. y = 4,5C. y = 1, 8D. y = 18

Câu 4: Nếu số đo góc xOy bằng 470 thì số đo góc đối đỉnh với góc xOy bằng bao nhiêu độ?

A. {133^ \circ }B. {43^ \circ }C. {74^ \circ }D. {47^ \circ }

Câu 5: Nếu \frac{x}{5} = \frac{y}{7} và x – y = 4 thì:

A. x = 5; y = 7B. x = 10, y = 14C. x = - 10, y = -14D. x = -9, y = - 21

Câu 6: Làm tròn số 98,42537 đến chữ số thập phân thứ ba ta được:

A. 98,425B. 98,43C. 98,426D. 98,427

Câu 7: Cho hình vẽ biết AE // BC. Số đo x, y là:

A. x = \,{35^ \circ },y = {70^ \circ }B. x = \,{70^ \circ },y = {35^ \circ }
C. x = \,{45^ \circ },y = {70^ \circ }D. x = \,{70^ \circ },y = {45^ \circ }

Câu 8: Kết quả của phép tính \dfrac{2}{3}.\dfrac{{ - 5}}{8} là:

A. - \dfrac{3}{{11}}B. - \dfrac{7}{5}C. \dfrac{5}{{12}}D. - \dfrac{5}{{12}}

Câu 9: Cho a{\rm{ }} + b-c \ne 0\dfrac{a}{2} = \dfrac{b}{3} = \dfrac{c}{4}  . Tính giá trị của H = \dfrac{{a + 2b + c}}{{a + b - c}}

A. H = \dfrac{3}{4}B. H = \dfrac{4}{3}C. H = 12D. H = \dfrac{1}{{12}}

Câu 10: Cho hình vẽ sau

Biết \widehat {BAM} = {127^ \circ },\widehat {NMx} = {52^ \circ },\widehat {APQ} = {143^ \circ },AM \bot AP . Số đường thẳng song song với AB trong hình vẽ là

A. 1B. 0C. 2D. 3

II. Phần tự luận

Câu 1: Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể)

a) \dfrac{2}{5} - \dfrac{1}{7}.\dfrac{7}{2}

 b) 5:{\left( { - \dfrac{5}{2}} \right)^2} + \dfrac{2}{{15}}\sqrt {\frac{9}{4}} - {\left( { - 2022} \right)^0} + \left| { - 0,25} \right|

Câu 2: Tìm x, y, z biết

a) x + \dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{5} - \left( { - \dfrac{1}{3}} \right)

b) \left| {1 - x} \right| - \dfrac{9}{{25}} = {\left( {\dfrac{4}{5}} \right)^2}

c) \dfrac{x}{3} = \dfrac{y}{4} = \dfrac{z}{5} và x – 2y + 3z = 30

Câu 3: Để hưởng ứng phong trào làm xanh môi trường học tập, học sinh lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 40 cây xanh. Lớp 7A có 36 học sinh, 7B có 45 học sinh, lớp 7C có 39 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh.

Câu 4: Cho hình vẽ, hãy chứng minh AB // CD

Câu 5: Cho dãy tỉ số bằng nhau:

\dfrac{x}{{y + z + t}} = \dfrac{y}{{z + t + x}} = \dfrac{z}{{t + x + y}} = \dfrac{t}{{x + y + z}}

Chứng minh rằng:  

\dfrac{{x + y}}{{z + t}} = \dfrac{{y + z}}{{t + x}} + \dfrac{{z + t}}{{x + y}} + \dfrac{{t + x}}{{y + z}}

B. Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 sách Cánh diều - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1. BCâu 2. ACâu 3. BCâu 4. DCâu 5. C
Câu 6. ACâu 7. ACâu 8. DCâu 9. CCâu 10. A

II. Phần tự luận

Câu 1

a) \dfrac{2}{5} - \dfrac{1}{7}.\dfrac{7}{2}

\begin{array}{l} = \dfrac{2}{5} - \dfrac{1}{2}\\ = \dfrac{4}{{10}} - \dfrac{5}{{10}}\\ = - \dfrac{1}{{10}}\end{array}

b) 5:{\left( { - \dfrac{5}{2}} \right)^2} + \dfrac{2}{{15}}\sqrt {\dfrac{9}{4}} - {\left( { - 2022} \right)^0} + \left| { - 0,25} \right|

\begin{array}{l} = 5:\dfrac{{25}}{4} + \dfrac{2}{{15}}.\dfrac{3}{2} - 1 + 0,25\\ = 5.\dfrac{4}{{25}} + \dfrac{2}{{15}}.\dfrac{3}{2} - 1 + 0,25\\ = \dfrac{{20}}{{25}} + \dfrac{3}{{15}} - 1 + 0,25\\ = 0,25\end{array}

Câu 2

a) x + \dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{5} - \left( { - \dfrac{1}{3}} \right)

\begin{array}{l}x + \dfrac{1}{3} = \dfrac{{11}}{{15}}\\x = \dfrac{{11}}{{15}} - \dfrac{1}{3}\\x = \dfrac{2}{5}\end{array}

Vậy  x = \dfrac{2}{5}

b) \left| {1 - x} \right| - \dfrac{9}{{25}} = {\left( {\dfrac{4}{5}} \right)^2}

\begin{array}{l}\Leftrightarrow \left| {1 - x} \right| = {\left( {\dfrac{4}{5}} \right)^2} + \dfrac{9}{{25}}\\ \Leftrightarrow \left| {1 - x} \right| = \dfrac{{16}}{{25}} + \dfrac{9}{{25}}\\ \Leftrightarrow \left| {1 - x} \right| = 1\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}1 - x = 1\\1 - x = - 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 2\end{array} \right.\end{array}

Vậy phương trình có nghiệm x = 0 hoặc x = 2

c)  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:

\dfrac{x}{3} = \dfrac{y}{4} = \dfrac{z}{5} = \dfrac{{x - 2y + 3z}}{{3 - 2.4 + 3.5}} = \dfrac{{30}}{{10}} = 3

Với \dfrac{x}{3} = 3 \Rightarrow x = 9 (thỏa mãn)

Với  \dfrac{y}{4} = 3 \Rightarrow y = 12 (thỏa mãn)

Với \dfrac{z}{5} = 3 \Rightarrow z = 15 (thỏa mãn)

Vậy x = 9, y = 12, z = 15 (thỏa mãn)

Câu 3:

Gọi số cây xanh mà mỗi lớp phải trồng và chăm sóc của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z.

Điều kiện: x;y;z \in {\mathbb{N}^*}

Vì số cây xanh tỉ lệ với số học sinh nên ta có: \dfrac{x}{{36}} = \dfrac{y}{{45}} = \dfrac{z}{{39}}

Vì tổng số cây phải trồng và chăm sóc là 40 cây nên ta được x + y + z = 40

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:

\dfrac{x}{{36}} = \dfrac{y}{{45}} = \dfrac{z}{{39}} = \dfrac{{x + y + z}}{{36 + 45 + 39}} = \dfrac{{40}}{{120}} = \dfrac{1}{3}

Với \dfrac{x}{{36}} = \dfrac{1}{3} \Rightarrow x = 12  (thỏa mãn) 

Với \dfrac{y}{{45}} = \dfrac{1}{3} \Rightarrow y = 15  (thỏa mãn) 

Với \dfrac{z}{{39}} = \dfrac{1}{3} \Rightarrow x = 13  (thỏa mãn) 

Vậy số cây mỗi lớp 7A, 7B, 7C phải trồng và chăm sóc lần lượt là 20 cây, 21 cây, 23 cây

Câu 4:

Hình vẽ minh họa:

Kẻ OK // AB.

Ta có: \widehat {OAB} = \widehat {AOK} ( hai góc so le trong)

Mà : \widehat {OAB} = {75^ \circ }\Rightarrow \widehat {AOK} = {75^ \circ }

Lại có:

\widehat {AOK} + \widehat {COK} = {105^ \circ }

\widehat {AOK} = {75^ \circ }\Rightarrow \widehat {COK} = {30^ \circ }

Ta có: \widehat {COK} = \widehat {OCD} = {30^ \circ }

Mặt khác hai góc trên nằm ở vị trí so le trong\Rightarrow OK//CD

Ta lại có: AB // OK => AB // CD

Câu 5:

Biến đổi đẳng thức như sau:

\begin{array}{l}\dfrac{x}{{y + z + t}} = \dfrac{y}{{z + t + x}} = \dfrac{z}{{t + x + y}} = \dfrac{t}{{x + y + z}}\\ \Rightarrow \dfrac{x}{{y + z + t}} + 1 = \dfrac{y}{{z + t + x}} + 1 = \dfrac{z}{{t + x + y}} + 1 = \dfrac{t}{{x + y + z}} + 1\\ \Rightarrow \dfrac{{x + y + z + t}}{{y + z + t}} = \dfrac{{y + z + t + x}}{{z + t + x}} = \dfrac{{z + t + x + y}}{{t + x + y}} = \dfrac{{t + x + y + z}}{{x + y + z}}\end{array}

Trường hợp 1: x + y + z + t = 0

\begin{array}{l}
 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x + y = - z - t\\
y + z = - t - x\\
z + t = - y - x\\
t + x = - y - z
\end{array} \right.\\
 \Rightarrow P = \dfrac{{ - z - t}}{{z + t}} + \dfrac{{ - t - x}}{{t + x}} + \dfrac{{ - x - y}}{{x + y}} + \dfrac{{ - y - z}}{{y + z}} = - 4 \in \mathbb{Z} \,\,\,\left( {t/m} \right)
\end{array}

Trường hợp 2: x + y + z + t \ne 0

\Rightarrow y + z + t = z + t + x = t + x + y = x + y + z \Rightarrow x = y = z

Thay các biến y, z, t bởi x ta được:

P = \dfrac{{x + x}}{{x + x}} + \dfrac{{x + x}}{{x + x}} + \dfrac{{x + x}}{{x + x}} + \dfrac{{x + x}}{{x + x}} = 4 \in\mathbb{Z} \,\,\left( {t/m} \right)

Vậy \dfrac{{x + y}}{{z + t}} = \dfrac{{y + z}}{{t + x}} + \dfrac{{z + t}}{{x + y}} + \dfrac{{t + x}}{{y + z}} có giá trị nguyên

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo!

Đề thi học kì Toán lớp 7 theo chương trình mới:

Sách Cánh Diều:

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

--------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi toán học kì 1 lớp 7 sách Cánh diều - Đề 1 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 7 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

 • 39.566 lượt xem
Chia sẻ bởi: Lê Thị Thùy
Sắp xếp theo